Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gniezno, wielkopolskie

Niesiemy pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar kolizji i wypadków drogowych.
 
Zapewniamy im pomoc prawną, edukacyjną, rzeczową i materialną.
 
Prowadzimy integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych.
 
Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, i za granicą.

Staramy się przeciwdziałać bezrobociu osób niepełnosprawnych, prowadząc dla nich doradztwo zawodowe i poradnictwo. Organizujemy im szkolenia i podnosimy ich kwalifikację. Prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 60 osób.
 
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne.
 
Działamy na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.