Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ

typ Szpital

lokalizacja CHEŁM, lubelskie

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie jako cel główny swojej działalności wyznacza zapewnienie wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa na terenie działania Stacji. wyznaczone cele realizujemy poprzez: rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w ramach ratownictwa medycznego, świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z przyjętymi standardami medycznymi i etycznymi w ratownictwie medycznym, przy zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu i urządzeń medycznych w ratowaniu życia ludzkiego, budowanie i utrzymywanie systemu organizacyjnego, technicznego i teleinformatycznego, który zapewnia koordynację i profesjonalizm w działaniach ratowniczych, zatrudnianie profesjonalnej kadry medycznej działającej zgodnie z nadanymi jej uprawnieniami do świadczenia określonych usług medycznych, podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych przez umożliwienie ciągłego rozwoju zawodowego pracowników w szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego oraz ogólnopolskich zawodach ratownictwa medycznego, zapewnienie jak najkrótszego czasu dojazdu do zdarzeń przez rozlokowanie zespołów ratownictwa medycznego w terenie działania oraz integrację i koordynację działań ratowniczych, zapewnienie powszechności i dostępności świadczeń przez ich kontraktowanie w ramach publicznych środków finansowych na ochronę zdrowia, zapewnienie Pacjentom pełnej realizacji ich praw, zapewnienie wysokiego poziomu etycznego w kontaktach międzyludzkich, odpowiedzialność wobec naszych pracowników i zapewnienie im komfortu realizacji zadań oraz poczucia bezpieczeństwa w pracy, zapobieganie powstawaniu błędów zawodowych, propagowanie postaw prozdrowotnych, promowanie usług medycznych i działań edukacyjnych w zakresie realizowanych przez SRM szkoleń, ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Końcowym obowiązkiem jest utrzymanie Stacji Ratownictwa Medycznego jako sprawnie działającej jednostki służby zdrowia w dobrej kondycji finansowej i technicznej, przyjaznej Pacjentom i pracownikom.