STATUT FUNDACJI SIEPOMAGA

(tekst jednolity z dnia 26 października 2022 roku)Fundacja Siepomaga powstała by nieść pomoc dzieciom i rodzinom. Jej działalność opiera się na przekonaniu osób tworzących Fundację, że uniwersalne wartości, jakie możemy wywodzić z chrześcijańskiej tradycji europejskiej, a w szczególności miłość bliźniego, obligują nas do niesienia pomocy osobom, którym los nie oszczędził cierpienia. Dlatego też Fundacja skupia się na wspieraniu finansowym chorych, dla których jedynym ratunkiem są kosztowne terapie i operacje oraz na propagowaniu idei niesienia pomocy bliźnim, jako moralnego obowiązku każdego, komu na sercu leży pomyślność i rozwój Polski.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Część wstępna]

 1. Fundacja Siepomaga (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez:
 2. Patryka Stanisława Urbana,
 3. Miłosza Brakonieckiego,
 4. Adama Sobczaka,

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 lipca 2011 roku, w Poznaniu.

 1. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

 

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 6. działalności charytatywnej;
 7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 9. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 10. ochrony i promocji zdrowia;
 11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 13. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 14. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 16. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 17. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 18. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 19. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 20. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 21. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 22. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 23. turystyki i krajoznawstwa;
 24. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 25. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 26. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 27. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 28. ratownictwa i ochrony ludności;
 29. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 30. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 31. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 32. promocji i organizacji wolontariatu;
 33. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 34. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 35. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655);
 36. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 37. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 38. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 39. rewitalizacji;
 40. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w którymkolwiek z pkt. 1-39 powyżej.

 

§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  1. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,
  2. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
  3. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego,
  4. rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
  5. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,
  6. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
  7. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  8. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
  9. udzielanie pomocy społecznej,
  10. przekazywanie darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego.
 2. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele objęte celami statutowymi Fundacji.

 

§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

 

§ 9 [Właściwy Minister]

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez fundatorów w wysokości odpowiednio:

 1. Pan Patryk Stanisław Urban - 200 zł (słownie: dwieście złotych);
 2. Pan Miłosz Brakoniecki - 200 zł (słownie: dwieście złotych);
 3. Pan Adam Sobczak - 200 zł (słownie: dwieście złotych);

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 11 [Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczeń fundatorów;
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. odsetek bankowych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 7. funduszy Unii Europejskiej;
 8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

§ 12 [Przeznaczenie wybranych dochodów]

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

 

§ 13 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III.

ORGANY FUNDACJI

 

I. Postanowienia ogólne

§ 14 [Organy Fundacji]

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji;
 3. Fundator Patryk Urban.

 

§ 15 [Powołanie Fundatora do Zarządu Fundacji]

Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

 

II. Rada Fundacji

§ 16 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji, i odwołuje fundator Patryk Urban.
 4. Odwołania Członka Rady mogą dokonać pozostali Członkowie jednomyślną decyzją.
 5. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§ 17 [Kompetencje Rady Fundacji]

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.
 2. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 4. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

 

§ 18 [Posiedzenia Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień. 
 5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

 

§ 19 [Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji]

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
 2. Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 3. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.
 4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 

III. Zarząd Fundacji

§ 20 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu) osób.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator Patryk Urban.
 5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani.
 6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez Fundatora Patryka Urban.
 9. Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 10. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§ 21 [Kompetencje Zarządu]

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 2. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
 3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
 4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 5. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 7. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji;
 8. ustalanie planów działania Fundacji;
 9. realizowanie uchwał Rady Fundacji;
 10. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
 11. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
 12. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
 13. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 14. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
 15. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
 16. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora Patryka Urbana.

§ 22 [Ciała doradcze]

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
  1. radę programową;
  2. radę honorową;
  3. zespoły doradcze.
 2. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

 

§ 23 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 24 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

 1. Z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

IV. Fundator Patryk Urban

§ 25 [Postanowienia dotyczące Fundatora Patryka Urbana]

 1. Do kompetencji Fundatora Patryka Urbana należy podejmowanie decyzji w sprawach wymienionych w treści Statutu, w tym w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz wyznaczanie Przewodniczącego Rady Fundacji;
  2. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;
  3. ustalanie wynagrodzenia przyznawanego Członkom Zarządu Fundacji z tytułu pełnionych przez nich funkcji;
  4. zmiana statutu, w tym w zakresie celów Fundacji (wyłączna kompetencja Fundatora Patryka Urbana);
  5. powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji;
  6. zatwierdzanie decyzji o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. W razie śmierci Fundatora Patryka Urbana lub utraty zdolności do czynności prawnych kompetencje organu określone w ust. 1 przejmuje Pani Monika Urban, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych pozostali spadkobiercy ustawowi Patryka Urbana, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, decydując bezwzględną większością głosów.

 

V. Reprezentacja Fundacji

§ 26 [Reprezentacja Fundacji]

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

Rozdział IV.

ZMIANA STATUTU i LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 27 [Zmiana Statutu Fundacji]

 1. Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora Patryka Urban.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

 

§ 28 [Likwidacja Fundacji]

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator Patryk Urban.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora Patryka Urbana.