Stowarzyszenie "Dajemy Radę"

Stowarzyszenie "Dajemy Radę"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Stowarzyszenie DAJEMY RADĘ powstało we wrześniu 2022 roku jako organizacja non-profit.

Naszym celem jest wspieranie osób dotkniętych wykluczeniem i przemocą oraz podejmowanie działań na rzecz ich ochrony i integracji np. w związku z działaniami wojennymi.

Realizujemy swoje cele poprzez organizowanie punktów logistyczno-medycznych, punktów żywnościowych, organizację transportów i dostaw humanitarnych, organizowanie zrzutek/ zbiórek pieniężnych oraz szeroko pojętych akcji informacyjnych.

Innym naszym celem jest działanie na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizowanie wyjazdów, prelekcji, wycieczek naukowych, wykładów tematycznych oraz publikowanie referatów wygłaszanych na tych zjazdach.

Stowarzyszenie będzie podejmować daleko idące działania ,mające na celu nawiązanie współpracy z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.