Stowarzyszenie Salutaris

Stowarzyszenie Salutaris

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie „Salutaris” to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców.

Chodzi o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne. Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności, wnoszą składki wyliczone na podstawie liczby ludności zamieszkującej dany teren na koniec roku kalendarzowego oraz kategorii samorządu terytorialnego (50 groszy/1 mieszkańca w przypadku, miast, gmin i powiatów ziemskich, 1 złoty/1 mieszkańca w przypadku miast na prawach powiatu). Wysokość składek ustalana jest przez władze stowarzyszenia.