SP ZZOZ w Kozienicach

SP ZZOZ w Kozienicach

Typ Szpital

Lokalizacja Kozienice, mazowieckie

Głównym celem działania Zespołu Zakładów jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół Zakładów wynika z postanowień statutu, umów zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych umów. Zespół Zakładów prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: a) najem, dzierżawa nieruchomości i ruchomości we wszelkich możliwych formach; b) sprzedaż produktów działalności pomocniczej szpitala oraz produktów stanowiących pozostałości z działalności prowadzonej przez szpital.  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej może udzielać odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i ustawie z dnia 27.08.2004 0 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j.). Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.