Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego

typ Szpital

lokalizacja Skierniewice, łódzkie

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1)      udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2)      Promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom                       i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i poprzez to  jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zadania Zakładu realizowane są w formie:

1)      Lecznictwa ambulatoryjnego

2)      Lecznictwa stacjonarnego

3)      Ratownictwa medycznego

4)      Rehabilitacji

5)      Diagnostyki

Zakład uczestniczy w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny, a także wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych                                               i bezpieczeństwa publicznego.

W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi oraz stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

Na terenie Zakładu może być wykonywana działalność inna niż  działalność lecznicza, po warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Zakład prowadzi inną działalność niż lecznicza polegającą na:

a)       Najmie, dzierżawie i użyczaniu pomieszczeń oraz majątku trwałego, takiego jak: wyposażenie, narzędzia, urządzenia, sprzęt medyczny i pomocniczy itp., zbędnego lub nieprzydatnego                     dla realizacji podstawowych celów i zadań   Zakładu określonych w Statucie.

b)      Sterylizacji sprzętu

c)       Wynajmie powierzchni reklamowych

d)      Świadczeniu usług parkingowych

e)      Sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych

f)        Prowadzeniu apteki ogólnodostępnej

g)       Prowadzeniu działalności usługowej związanej z poprawą stanu zdrowia, w tym przykładowo: szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, szkoły rodzenia.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych  świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie.

Wpłaty

Ładuję...