Szprycha Team Poznań Rowerowa Polska

Szprycha Team Poznań Rowerowa Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja została powołana w celach:
1) prowadzenia działalności dobroczynnej, działalności w zakresie kultury fizycznej; sportu, turystyki i krajoznawstwa na rzecz osób wykluczonych społecznie,
2) promowania lokalnych atrakcji; turystycznych i walorów krajobrazowych,
3) upowszechniania wśród mieszkańców zdrowego stylu życia;
4) kształtowania i rozwoju zainteresowania turystyką;
5) prowadzenia działalności naukowo - edukacyjnej, wspierającej miłośników turystyki i ekologii;
6) krzewienia w środowiskach lokalnych turystyki i krajoznawstwa, działania na rzecz poprawy infrastruktury lub rozwiązań korzystnych dla turystów, podróżników;
7) ochrony i promocji zdrowia - poprzez promocję zdrowego stylu życia;
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie uprawiania turystyki, rekreacji i sportu przez osoby niepełnosprawne;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, m. In. Przedsiębiorczości społecznej;
10) wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

14) ratownictwa i ochrony ludności;
15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i wojen w kraju i za granicą;
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
17) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
18) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19) świadczenia usług społecznych i zdrowotnych;
20) realizacji własnych projektów i programów oraz pozyskiwanie środków na ich realizację,

21) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
22) promocji zatrudnienia i aktywizacji; zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
23) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
24) promocji i organizacji wolontariatu;
25) działalności naukowej; naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegająca na kształceniu studentów

26) działalności kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu;
27) działalności w zakresie ochrony środowiska;
28) działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej, oraz zawodowej w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa).