Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Nowa Sól, lubuskie

Zrzeszanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, reprezentowanie ich interesów, udzielanie pomocy w tworzeniu warunków do fizycznego i osobowego rozwoju niepełnosprawnych, wprowadzenie ich w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wyrównywanie szans.

Prowadzone działania

Cotygodniowe spotkania, podczas których realizowane są zajęcia plastyczne, rewalidacyjne, muzyczne, w zakresie samoobsługi (kącik gospodarstwa domowego).
Realizujemy zadania z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych. Udzielamy pomocy rzeczowej w postaci artykułów szkolnych, spożywczych, higienicznych. Naszymi odbiorcami jest środowisko osób niepełnosprawnych z Nowej Soli i okolic.

 Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 Nauka, kultura, ekologia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Integracja europejska, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 Sport, turystyka, wypoczynek
 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 - Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Od niedawna prowadzimy treningi Bocci. Braliśmy już udział w pierwszych zawodach "Puchar Wiosny" w Zielonej Górze, zdobywając IV miejsce. To duże osiągnięcie zważywszy, że byliśmy drużyną najmłodszą wiekiem i stażem. Naszym marzeniem jest zorganizownie turnieju powiatowego. Chcemy rozpropagować tę bardzo ciekawą dysciplinę sportu.

Pomogli

Ładuję...