Fundacja Podziel się talentem

Fundacja Podziel się talentem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Tarnów, małopolskie

Fundacja Podziel się talentem powstała przede wszystkim po to, by wspierać dzieci z ubogich rodzin w rozwoju ich pasji i talentów. Pomóc ma w tym fundusz stypendialny ustanowiony przez Fundację.

W ramach programu, na podstawie spływających do Fundacji wniosków rekrutowana jest grupa stypendystów, dla których wsparcie finansowe na edukację w kolejnym roku szkolnym będzie z jednej strony nagrodą (za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywność społeczną), z drugiej zaś niezbędną pomocą, dającą szansę na osiąganie lepszych wyników (bierzemy pod uwagę możliwości finansowe rodzin uczniów).

Stypendia są wykorzystywane przez uczniów przede wszystkim na uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych (np. kursy językowe, zajęcia dodatkowe o charakterze edukacyjnym) oraz zakup niezbędnych podręczników i książek.

Wysokość stypendium dla jednego ucznia to 3200 zł rocznie (320 zł miesięcznie). Tylko od hojności naszych darczyńców zależy, ilu uczniów zostanie objętych wsparciem!

Przedsiębiorcy i osoby prywatne fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich uczniom niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń.

Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom, w trudnej sytuacji materialnej. Liczy się nawet najmniejsza pomoc- razem możemy więcej!

Fundacja swoim patronatem objęła także Chór Raggi di Sole z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej.    

Celami statutowymi Fundacji są:

Upowszechnianie modelu aktywności twórczej i społecznej w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady demokracji. Działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju rynku, demokracji i cywilizacji oraz zbliżenia narodów. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poszanowanie dóbr kultury i tradycji.    Działanie na rzecz tzw. kapitału ludzkiego, czyli pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wspieranie budowy struktur administracyjnych państwa, w tym wspieranie współpracy partnerskiej i międzysektorowej pomiędzy administracją, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Wspieranie inicjatyw oraz działań na rzecz rozwoju lokalnego i zrównoważonego rozwoju regionalnego, szczególnie w zakresie rozwoju edukacji, nauki, oświaty i wychowania, działań badawczo-rozwojowych, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, turystyki, agroturystyki i sportu, rolnictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności, środowiska naturalnego, społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy oraz transportu. Działania na rzecz: grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans osób: niepełnosprawnych, bezrobotnych, mniejszości narodowych i zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy ochrony środowiska oraz ochrony i promocji zdrowia integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; podnoszenie kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych; wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków.

Wpłaty

Ładuję...