Fundacja na Rzecz Rozwoju i Integracji TARCZA

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Integracji TARCZA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

W szeroko pojętej działalności statutowej Fundacji mieści się wszelka pomoc osobom starszym , chorym, ich rodzinom i opiekunom.

Choroba Alzheimera nie boli, lecz stopniowo zanikają czynności ruchowe i pamięciowe. Dlatego sami chorzy nie pamiętają o tym, jakiego wyrzeczenia ze strony opiekunów wymaga ich choroba.

Powstanie Fundacji jest wynikiem marzeń opiekunów osób z chorobą Alzheimera o placówce, dzięki której będą mogli uzyskać, choć chwilkę dla siebie.

Fundacja nie świadczy usług opiekuńczych związanych z dziennym  pobytem, jednakże wspomaga ich w inny sposób. W trakcie organizacji jest Centrum Pomocy Rodzinom „Bądźmy Razem!”.

CRP „Bądźmy Razem!” będzie świadczyło usługi mobilnej opiekunki dla wszystkich zainteresowanych z Olsztyna i okolic, a w dalszej perspektywie - również w innych miastach

Oprócz wyszkolonych opiekunek, które będą mogły przyjść do Państwa do domu na kilka godzin, aby pomóc wam w opiece nad Waszymi bliskimi, powstaje również punkt pomocy psychologicznej i prawnej.

Rozpoczęła działanie grupa wsparcia dla opiekunów osób starszych, zależnych. Psycholog współpracujące z Fundacją prowadzi taką grupę 2 razy w miesiącu. Grupa wsparcia dla uczestników jest bezpłatna

Fundacja jest również organizatorem cyklu konferencji dla opiekunów osób starszych i zależnych oraz pracowników socjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Konferencje pt. "Choroby XXIw." są podzielone na różne panele. Pierwsze z tego cyklu konferencje "Choroby XXI w - Alzheimer" cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Fundacja na życzenie może zorganizować konferencję w każdym miejscu Polski.

Od września 2016 r .Fundacja objęła patronatem Rodzinny Dom Opieki "Maria" w Reszkach i jego pensjonariuszy.

Od stycznia 2017 Fundacja chce zatrudnić fizjoterapeutę oraz terapeutę zajęciowego na rzecz pensjonariuszy RDO "Maria". 

Wszystkie wpływy na konto przeznaczamy na cele statutowe, w tym na:

- zorganizowanie i prowadzenie grupy wsparcia

- prowadzenie cyklu szkoleń dla młodzieży szkół średnich woj warmińsko-mazurskiego pt.: " Choroby XXI w - Alzheimer"

- zatrudnienie fizjoterapeuty dla pensjonariuszy RDO "Maria"

- zatrudnienie profesjonalnego terapeuty zajęciowego dla RDO "Maria"

- stworzenie CPR "Bądźmy Razem!"

- stworzenie centrum młodzieżowego wolontariatu na rzecz opiekunów osób starszych, zależnych

- inne cele statutowe

Prosimy - bądźcie z nami.

Każda złotówka jest dla nas na wagę złota

Celami Fundacji są:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.  Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem oraz niedostosowanych społecznie. Prowadzenia i propagowania działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości młodzieży, rozwijania aktywności, postaw i wrażliwości społeczne