Fundacja Ten Czas

Fundacja Ten Czas

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mrągowo, warmińsko-mazurskie

Działania w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności w szczególności poprzez:

 Działania mające na celu pomoc rodzinom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i cyfrowym

 Działania (m.in. pomoc rzeczowa, finansowa, informacyjna i organizacyjna) mające na celu wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, osób starszych na terenie Polski i Unii Europejskiej

 Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie finansowe działań w dziedzinie turystyki i rekreacji stanowiących terapię dla osób wymagających szczególnej opieki

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością edukacyjną i kulturalną, w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji

Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób (dzieci i ich rodzin) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 Przyznawanie stypendiów socjalnych

 Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami

 Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 Organizowanie zbiórek pieniężnych

Promocja i organizacja wolontariatu

Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez:

Prowadzenie akcji charytatywnych, terapii artystycznej a w tym organizowanie koncertów, festiwali, festynów, konkursów i warsztatów

Wpłaty

Ładuję...