Stowarzyszenie TO MA SENS

Stowarzyszenie TO MA SENS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Woda jest żywiołem, w którym człowiek jest gościem. Każdy człowiek. Bez względu na to, jak wygląda i jak się porusza. Dlatego w wodzie jesteśmy równi. W wodzie znikają wille, kawalerki, stopnie naukowe i szkoły zawodowe. W wodzie nie jeździ się na wózku. Pod wodą się nie mówi. Woda obnaża i nie pozwala kłamać. W Stowarzyszeniu To Ma Sens wierzymy, że poprzez różne formy aktywności wodnej można pomóc dzieciom i dorosłym z różnymi formami niepełnosprawności. Stowarzyszenie zostało założone w 2009 roku przez grupę przyjaciół chcących pomagać innym. Od tej pory nieustannie się rozwija. Dziś podstawą jego działalności są: aquaterapia dla dzieci i dorosłych prowadzona metodą Halliwick, zajęcia nurkowe dla dorosłych prowadzone na zasadach organizacji HSA oraz delfinoterapia.
Woda leczy. Wiemy to na pewno. W wodzie jesteśmy szczęśliwi. Staramy się to szczęście przekazać innym. 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia dzieci chorych, niepełnosprawnych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2. działalności charytatywnej;
3. działania na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
11. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
15. ratownictwa i ochrony ludności;
16. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
18. promocji i organizacji wolontariatu;

Wpłaty

Ładuję...