Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Najważniejsze dla nas są dzieci.

Działamy na rzecz sprawiedliwego i równego traktowania oraz poszanowania podmiotowości i godności dziecka.

Staramy się zapobiegać umieszczaniu dziecka poza rodziną oraz ograniczać patologie w rodzinie.

Udzielamy pomocy dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Pomagamy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.
 
Pracujemy na rzecz integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych i dyskryminowanych.
 
Wspieramy działalność humanitarną, charytatywną, pomoc wzajemną, pracę społeczną i wolontariat.
 

Propagujemy tolerancję, szacunek dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów.

Dążymy do równości szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka.