TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE KRESY

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne Kresy z siedzibą w Częstochowie powstało w roku 2004, uzyskując następnie w roku 2019 status organizacji pożytku publicznego. Od ponad piętnastu lat Stowarzyszenie realizuje zadania, których celem jest wsparcie naszych rodaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich, okazując tak ważną solidarność z nimi i pamięć o nich, dążąc zarazem do podtrzymywania więzi Kresowian z krajem ojczystym. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej.

W organizowaną przez Towarzystwo corocznie zbiórkę zaangażowanych jest  ok. 800 szkół z województwa śląskiego oraz powiatu wieluńskiego. Celem akcji zbierania darów, obok oczywiście wsparcia materialnego naszych rodaków, jest także podniesienie świadomości w zakresie historii Kresów Wschodnich i Polaków na nich zamieszkujących, a także kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw obywatelskich i społecznych ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu i patriotyzmu.

Stowarzyszenie organizuje również wizyty Polaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich w Ojczyźnie, w tym w szczególności każdego roku zapraszamy i finansujemy pobyt dzieci i młodzieży z Kresów w Polsce, połączony z wypoczynkiem oraz integracją z rówieśnikami z Polski. Dzięki działalności Towarzystwa do chwili obecnej z bezpłatnych kolonii skorzystało kilka tysięcy dzieci z najbiedniejszych polskich rodzin.

Towarzystwo Patriotyczne Kresy wzorem minionych piętnastu lat zamierza kontynuować misję wsparcia Polaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich, starając  się podejmować jak najwięcej różnorodnych inicjatyw zmierzających do podtrzymywania więzi z naszymi rodakami oraz wspierania ich, a przy tym podnoszenia świadomości osób zamieszkujących w naszym kraju w zakresie dziejów Kresów Wschodnich.