Stowarzyszenie "Trwanie" na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS105 oraz Ich Rodzin

Stowarzyszenie "Trwanie" na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS105 oraz Ich Rodzin

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie "Trwanie" organizuje i udziela wszech-stronnej pomocy uczniom i absolwentom Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu oraz ich rodzinom. Udziela pomocy w zakresie rehabilitacji lekarskiej, zawodowej i spo-łecznej swoich podopiecznych. Stowarzyszenie promuje Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu w środowisku lokalnym, na terenie miasta, województwa i kraju. Ponadto organizacja rozwija  aktywność twórczą osób niepełnospra-wnych intelektualnie, prezentuje dokonania i umiejętności (Festiwal Sztuki Naszych Dzieci współorganizowany już prawie 20 lat), przygotowuje do funkcjonowania w środo-wisku oraz integruje  osoby niepełnosprawne z osobami zdrowymi. Stowarzyszenie "Trwanie" podejmuje działania w zakresie: integracji rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie, propagowania zdrowego stylu życia (orga-nizacja wycieczek, obozów, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, aukcji, imprez plenerowych, projektów), kultywo-wania tradycji i historii regionu i kraju, propagowania działań proekologicznych. W realizacji swoich działań współpracuje z wolontariuszami oraz instytucjami na terenie miasta Poznań  i Wielkopolski.