zbiórka na turnus rehabilitacyjny

Fundacja Laboratorium Marzeń
organizator skarbonki

"Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości."

Helder Camara

Fundacja Laboratorium Marzeń. Postawiliśmy sobie za cel ambitne zadanie. Chcemy spełniać dziecięce marzenia. One bywają czasem mniejsze, czasem większe, ale każde z nich jest ważne dla tego który o czymś śni. Dzieci, które obejmujemy jako Fundacją swoją opieką mają marzenia zwyczajne, ale ogromnie ważne. O czym śnią?

O zdrowiu, bo czasami jest tak, że jedyny świat, którego doświadczają to ten, który widzą za oknem. Bo nogi nie te, bo nie ma czym oddychać, a z butlą z tlenem jest trudno pójść na spacer, bo nie ma siły w małych nóżkach…

O sprawności, bo tak by się chciało pobiegać za piłką, pojeździć na rowerze, zagrać w klasy albo w gumę…

O przyjaciołach, bo z łóżka w domu trudno poznać rówieśników i nie ma się z kim bawić, a Mama i Tato, chociaż najukochańsi na świecie, no to sami rozumiecie… to nie to samo, co mieć prawdziwego kumpla!

O kolegach na podwórku, bo czasami inna buzia, chociaż roześmiana, chociaż urocza, sprawia, że nikt się nie chce bawić… Bo czasami trudno znieść za głośne dźwięki, albo zrozumieć reguły gry.

Właśnie z myślą o tych marzeniach organizujemy turnus rehabilitacyjny dla 18 naszych podopiecznych. Dzieci z autyzmem ,wcześniactwem, zepołem Downa, Dzieci, które nie chodzą, nie mówią. Przez 8 dni najlepsi terapeuci z kraju i zagranicy bedą diagnozować i rehabilitować naszych Małych Wojowników. Każdego dnia każde z dzieci będzie miało 4-5 terapii , przez cały turnus to 40 terapii. Jest to niezwykle intensywny turnus z naszego doświadczenia dający najlepsze wyniki. Terapie z których skorzystają nasi podopieczni to między innymi aquaterapia, neurologopedia, rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja neurofunkcjonalna, terapia Bowena, temprana-  jest po­łą­cze­niem neu­rore­flek­so­lo­gii twa­rzy, neu­rore­flek­so­lo­gii sto­py, re­flek­so­lo­gii dło­ni i sty­mu­la­cji mię­śnio­wej by po­pra­wić fi­zycz­ne, psy­chicz­ne i emo­cjo­nal­ne funk­cje dzie­ci z wy­zwa­nia­mi, terapia odruchów, terapia ręki – sty­mu­la­cja dło­ni po­bu­dza bezpo­śred­nio ośro­dek w mó­zgu od­po­wie­dzial­ny za dło­nie, a po­śred­nio ośro­dek ru­cho­wy mo­wy. Wy­ni­ka z te­go, że war­to pra­co­wać nad czu­ciem i spraw­no­ścią rąk w sy­tu­acji kie­dy wy­stę­pu­ją pro­ble­my z mo­wą u dzie­ci, Touch&Thrive Terapia taktylna  re­gu­la­cja i nor­ma­li­za­cja od­bio­ru do­ty­ku, zrów­no­wa­żenie na­pię­cia mię­śnio­we­go, wspie­ra­nie pro­ce­sów in­te­gra­cji sen­so­rycz­nej, głę­bo­ki re­laks, ksz­tał­towanie świa­do­mości ki­ne­ste­tycz­nej, FDM Fasicial Distortion Model – anatomiczna korekta powięzi stosowana w ograniczeniach ruchomości, urazach narządu ruchu,

Koszt intensywnego turnusu dla 1 dziecka to 4500 zł

Dziękujemy, że zechcieliście nas wesprzeć, że jesteście z nami i chcecie włączyć się w Laboratorium Marzeń! Razem mamy szansę spełniać marzenia! Razem zmienimy świat dzieci!

Wsparli

25 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Paulina Borowiak

10 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Sandra

Trzymam kciuki!
100 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
3%
2 890 zł Wsparło 58 osób CEL: 80 000 ZŁ