Ty Ja Razem

Ty Ja Razem

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Cele Fundacji:

a) prowadzenie specjalistycznych placówek m.in. takich jak Ośrodek Wsparcia dla Rodzin, Punkty Poradnictwa lub Dzienne Formy Opieki nad Dzieckiem,
b) realizowanie programów prorodzinnych,
c) organizowanie prowadzenie punktów doradztwa psychologicznego, pedagogicznego, gospodarczego i zawodowego,
d) organizowanie i prowadzenie punktów doradztwa medycznego,
e) organizowanie i prowadzenie punktów doradztwa prawnego,
f) organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów rozwojowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji, g) ćwiczenie asertywności, zdobywanie umiejętności coachingowych itp.,
h) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
i) organizowanie i prowadzenie warsztatów i spotkań, umożliwiających tworzenie przestrzeni dla odkrywania kobiecości i rozwoju osobistego i wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej kobiet,
j) organizowanie i wspieranie różnorodnych akcji promujących i wspierających wolontariat,
k) organizowanie i wspieranie rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego,
l) prowadzenie placówek zdrowotnych ujętych w systemie oświaty i zdrowia w tym dla osób niepełnosprawnych i zmagających się z chorobą nowotworową,
m) prowadzenie szkoleń i warsztatów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych dla członków rodzin osób na rzecz których działa Fundacja,
n) prowadzenie biura informacyjno-interwencyjnego,
o) prowadzenie serwisu internetowego dotyczącego problematyki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej okresu choroby nowotworowej,
p) prowadzenie szkoleń i warsztatów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych dla członków rodzin, promujących zachowania prozdrowotne, wiedzę na temat zdrowia psychicznego i emocjonalnego,
r) prowadzenie biura informacyjno-interwencyjnego i serwisu internetowego dotyczącego problematyki medycznej, psychologicznej i emocjonalnej okresu choroby nowotworowej,
s) organizowanie spotkań dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych,
t) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, promującej idee Fundacji oraz realizowane przez nią działania.