Made In Chełm

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Chełm, lubelskie

Zadania Made in Chełm
• wspieranie rozwoju oraz aktywizacja mieszkańców Chełma w różnych obszarach życia (społecznym, zawodowym, kulturalnym, osobistym),
• aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym,
• wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w kulturze i sztuce,
• wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju kreatywności i innowacyjności,
• działalność na rzecz kobiet, dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trudnych sytuacjach życiowych,
• promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
• działalność charytatywna oraz szeroko rozumiana pomoc społeczna, w tym również świadczenie pracy socjalnej,
• inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• propagowanie idei integracji europejskiej,
ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• działania na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, ubogich itp.,
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• prowadzenie działalności kulturalno–oświatowej i szkoleniowej,
• prowadzenie działalności na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• działalność na rzecz organizacji realizujących powyższe cele,
• działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego