Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja POZNAŃ, wielkopolskie

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów, działa w obszarach: wsparcia rodzin w potrzebie, wolontariatu propagowania przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej, krzewienia postaw patriotycznych oraz rozwoju społeczności lokalnych. Wykorzystuje innowacyjne narzędzia i nowoczesne technologie w celu wspierania oraz integracji poszczególnych grupy społeczne. Kierując się zasadami etyki, poszukuje rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć, lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Najważniejsze cele:

Celem fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb osób dorosłych, dzieci, seniorów, a w szczególności młodzieży w obszarach naukowych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu, przedsiębiorczości to:
 
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji, rozwijanie, tworzenie oraz propagowanie działań obywatelskich i innowacji społecznych
 
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 
Wspieranie działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 
Ochrona środowiska naturalnego, w tym propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
 
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwiązywanie problemów rynku pracy.
 
Ochrona i promocja zdrowia.
 
Działalności na rzecz nauki, kultury, oświaty i wychowania, sportu oraz ekologii, prowadzenie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji.
 
Działanie na rzecz integracji europejskiej.
 
Organizacja oraz promocja organizacji wolontariatu.
 
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności organizacji, oraz postaw