Fundacja Wolna Wola

Fundacja Wolna Wola

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lubań, dolnośląskie

Fundacja WOLNA WOLA zajmuje się realizacją idei wyrównywania szans życiowych, szczególnie wśród chorych dzieci, osób niepełnosprawnych bądź osób szczególnie pokrzywdzonych przez los.
 
Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 
Propagujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 
Popularyzujemy idee mediacji rodzinnej i społecznej.
 
Rozwijamy i umacniamy postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 
Prowadzimy działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 
Wspieramy dzieci i młodzieży z ubogich rodzin oraz uzdolnionych uczniów i studentów.
 
Przeciwdziałamy narkomani i uzależnieniom wśród młodzieży i osób dorosłych.
 
Prowadzimy poradnictwo obywatelskie pod postacią niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.