Wspólny Świat Poznań

Wspólny Świat Poznań

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Cele Stowarzyszenia Wspólny Świat:

a) wspieranie osób z autyzmem i ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnych i innych osób wykluczonych społecznie,

b) zwiększenie aktywności i integracji społecznej oraz zawodowej osób z autyzmem, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych, osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

c) tworzenie sprzyjających warunków funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym osób z autyzmem, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnych,

d) edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,

e) wspieranie procesu kształcenia osób z autyzmem, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych na wszelkich szczeblach edukacji,

f) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji bytowej osób z autyzmem, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnych,

g) promowanie aktywności sportowej osób z autyzmem, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnych,

h) promowanie działań terapeutycznych dla osób z autyzmem, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnych,

i) promowanie oraz informowanie o przysługujących obywatelom prawach, w tym w zakresie równego traktowania m. In. W miejscu pracy, w zakresie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niepełnosprawności,

j) inicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami i instytucjami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z prawem do równego traktowania wszystkich obywateli.