Stowarzyszenie UŚMIECH DZIECKA

Stowarzyszenie UŚMIECH DZIECKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Jastrowie, wielkopolskie

Członkami Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" są pracownicy dawnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka  w Jastrowiu, który istniał od 60 lat. Po zmianach obecnie prowadzimy dwie socjalizacyjne Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze o nazwach "Dzwoneczek" i "Zaczarowany Domek". Opiekujemy się 28 wychowankami w obu placówkach w wieku od 4 do 21 lat. Naszym celem jest zapewnienie im całodobowej opieki, wychowania i kształcenia oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków mieszkaniowych.

2. Zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku, w tym zabawki.

3. Zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego, pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej.

5. Utrzymywanie kontaktów z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub innymi członkami rodziny w celu stworzenia warunków powrotu dzieci do rodziny.

6. Współpracę z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z organizacjami społecznymi, fundacjami, kościołami, samorządami lokalnymi  w celu przybliżenia i odnowienia więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym.

W naszych placówkach przebywają dzieci, które uczą się w różnych szkołach oraz w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Sprawujemy opiekę nad dziećmi z orzeczonymi niepełnosprawnościami. Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową, aby zapewnić naszym dzieciom lepsze życie niż to, które dotychczas miały.