Fundacja Zatuszowani

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Radom, zachodniopomorskie

Fundacja została założona przez ludzi z tatuażami. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; - działalność charytatywna; - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; - działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; - pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; - promocja i organizacja wolontariatu; - pomoc polonii i polakom za granicą.