Szpital w Skarżysku-Kamiennej

typ Szpital

lokalizacja Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie zwany dalej „Zespołem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, oraz realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia. Prowadzenie działalności profilaktycznej
i oświatowo–zdrowotnej, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia w zakresie określanym ustawą.
Zespół realizuje cele i zadania dla pacjentów zamieszkałych w Rzeczpospolitej Polskiej i pacjentów z zagranicy.
Zespół może udzielać świadczeń leczniczo - zapobiegawczych w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej,
specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania, lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
medycyny pracy,
badań diagnostycznych,
opieki szpitalnej,
rehabilitacji leczniczej,
opieki długoterminowej.
Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, za całkowitą odpłatnością lub na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wpłaty

Ładuję...