Związek Górnośląski

Związek Górnośląski

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Związek Górnośląski (ZG, łac. Communitas Silesiae Superioris) – stowarzyszenie utworzone w 1989 roku na Górnym Śląsku. Od 25 lipca 2001 wpisane do rejestru stowarzyszeń, natomiast od 17 czerwca 2009 roku Organizacja Pożytku Publicznego. Swoją siedzibę posiada w Katowicach w Willi Kocura przy ulicy Stalmacha 17.

Głównym celem organizacji jest obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska powstałych na gruncie chrześcijańskim, jak również dążność do integracji społeczności regionu wokół jego wartości dawnych i nowych oraz do harmonijnego rozwoju zamieszkałej tu ludności, zapewniającego dobro każdej osoby.

Do osiągnięcia celów statutowych Związek dąży w szczególności poprzez:
1) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
2) działalność z zakresu kultury (w tym działalność wydawniczą), sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) działalność klubową i popularyzatorską,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
8) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom, w szczególności członkom Związku, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9) działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) ochronę i promocję zdrowia,
11) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
12) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13) działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
14) współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi,
15) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak,
16) promowanie i wspieranie inicjatyw i projektów,
17) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
18) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
19) Udzielanie osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym porad prawnych, oraz informacji mających na celu kształtowanie świadomości, wiedzy oraz kultury prawnej.

Związek widzi zasadniczy cel w podtrzymaniu świadomości mieszkańców regionu górnośląskiego, iż są gospodarzami swej „Małej Ojczyzny”, odpowiedzialnymi za dziedzictwo kultury, w tym także za dialekt i zwyczaje, za bogactwa przyrody krajobrazu tej ziemi; za swoją tożsamość, która mimo wszelkich przeszkód i niszczycielskich tendencji, zwłaszcza w ubiegłym półwieczu, nie może zaniknąć, lecz winna się nadal rozwijać, utrwalać i wzbogacać swymi wartościami skarbnicę kultury narodowej i europejskiej.