Fundacja CERTUS

Fundacja CERTUS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kalisz, wielkopolskie

Nasza Fundacja została powołana w celu:

prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, ochrony zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Cel ten realizujemy poprzez :

doradztwo i organizacja w zakresie pomocy rehabilitacyjnej, terapeutycznej, prawnej pomoc materialną – w szczególności dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i inwalidzkiego lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia, pomoc społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  zakup i organizację środków transportu osób niepełnosprawnych, prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, organizowanie i finansowanie pomocy prawnej i psychologicznej, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej, podejmowanie działań w zakresie organizowania i dofinansowania wypoczynku osobom niepełnosprawnym, finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację, utworzenie, prowadzenie i finansowanie centrum rehabilitacyjno – edukacyjnego, organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych, organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, organizacja i rozdział darów, podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji, wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.