Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO powstało w 2004 roku. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Misją naszej organizacji jest przekazywanie idei wolontariatu oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. Zależy nam na budowaniu społeczeństwa empatycznego, świadomego potrzeb drugiego człowieka i otwartego na podejmowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Wśród naszych działań, priorytetowo traktujemy obszar edukacji i wychowania najmłodszych.

Z tą myślą stworzyliśmy dwa programy edukacyjne: WIELKODUCHY - dedykowany dla szkół podstawowych oraz WOLONTARIAT Z KLASĄ - dedykowany dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Założeniem oby programów jest praktyczne zapoznawanie dzieci i młodzieży z tematyką wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego oraz angażowanie ich do pracy wolontariackiej na rzecz potrzebujących poprzez tworzone przez nas Szkolne Kluby Wielkoducha i Wolontariatu.

Na ten moment nasze programy realizujemy już w ponad 60 szkołach. Stale współpracuje z nami blisko 1500 uczniów i uczennic, którzy pod okiem ponad 60 opiekunów przygotowują się do roli wolontariusza, a następnie angażują się społecznie na rzecz potrzebujących. Tylko w 2015 roku przy współpracy Stowarzyszenia CREO ze szkołami zostało zorganizowanych ponad 100 inicjatyw społecznych.

Ponadto Stowarzyszenie CREO rozwija również wolontariat seniorów. W prowadzonym przez nas „Klubie Starszaka” osoby starsze mają okazję zaangażować się w pomaganie i tym samym pokazać, że wolontariat nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Na ten moment współpracuje
z nami już kilkudziesięciu seniorów
, w tym mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej.

Stowarzyszenie CREO jest również inicjatorem wielu wydarzeń międzypokoleniowych. Najważniejszym z nich było zorganizowanie I Poznańskiego Maratonu Wolontariatu, w którego trakcie wolontariusze w różnym wieku, w jednym miejscu i czasie pomagali kilku organizacjom pozarządowym. CREO przygotowuje już kolejne edycje tego wydarzenia łączącego ludzi chętnych do wspólnego pomagania potrzebującym.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej, kształtowanie postaw wolontariackich oraz wspieranie społecznej aktywności obywateli z różnych grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W szczególności celami Stowarzyszenia są:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; promocja i organizacja wolontariatu.