Fundacja Pomóż Walczyć o Życie

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie, jest Organizacją Pożytku Publicznego, ratuje zdrowie i życie, dorosłych oraz dzieci.

Fundacja nie zatrudnia osób, działa w oparciu o pracę wolontariacką członków Zarządu, Rady Fundacji oraz wolontariuszy. 


100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc potrzebującym!
Od Podopiecznych nie pobieramy żadnych opłat!

Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych utratą zdrowia. Nasi Podopieczni są z całej Polski, dotykają ich różne ciężkie często nieuleczalne choroby, inwalidztwo, Wszystkich łączy jedno - brak środków na leczenie, rehabilitację, ratowanie zdrowia i życia...

100% podarowanego wsparcia jest przeznaczane tylko i wyłącznie na ratowanie zdrowia i życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez: 

Finansowanie: leków, terapii, rehabilitacji, operacji medycznych ratujących życie i zdrowie, badań diagnostycznych, zakup środków zaopatrzenia medycznego tj. pieluchomajtki, podkłady. W ramach uzyskanych środków działamy na rzecz poprawy jakości życia, udzielamy pomocy społecznej, dzięki której osoby samotne i rodziny przezwyciężają trudne sytuacje życiowe, których nie są, byliby w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Udzielana pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecznej udzielamy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; (...) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (...). 

Ponadto prowadzimy działania z zakresu:

a) ochrony i promocji zdrowia,

b) podejmowania przedsięwzięć zmierzających do wzrostu w społeczeństwie wiedzy o problemach osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, likwidacji barier społeczno-psychologicznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób dotkniętych ww. chorobami i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami,

c) upowszechniania informacji przydatnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz ich rodzin, w tym w szczególności w zakresie najnowszych sposobów leczenia ww. chorób,

d) gromadzenia funduszy na profilaktykę, leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe,

e) artykułowania i reprezentowania interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe przed organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami,

f) poprawiania warunków życiowych i zdrowotnych chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.


 


 

Wpłaty

Ładuję...