Fundacja Głodnych Nakarmić

Fundacja Głodnych Nakarmić

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Skawina, małopolskie

Fundacja Na Rzecz Pomocy Osobom Społecznie Wykluczonym „Głodnych Nakarmić” powstała by nieść pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Naszymi celami są:

1.         Działania w zakresie pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

2.         Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

3.         Reintegracja zawodowa i społeczna.

4.         Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

5.         Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.         Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

7.         Rozpowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

8.         Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

9.         Promocja i organizacja wolontariatu.

10.       Popularyzacja wiedzy o prawie.

Realizację naszych działań statutowych rozpoczynamy od akcji dożywiania dzieci w szkołach "BUŁA I SPÓŁA". Lokal i kadra pracownicza już są, a na niezbędne wyposażenie utworzyliśmy oficjalną zbiórkę. Będziemy wdzięczni za wsparcie.