Fundacja Dobroczynna MAGDALENA

Fundacja Dobroczynna MAGDALENA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Filipów, podlaskie

"Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw"
Henry Boye
Prośba

Fundacja dobroczynna Magdalena, która powstała w 2019 roku, aby otoczyć pomocą i opieką rodziny i osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz seniorów zmagających się z poważnymi problemami związanymi z jesienią życia, zwraca się do Państwa z prośbą o życzliwe wsparcie planowanych działań.
Fundacja podejmuje kroki w celu ulepszania jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz seniorów borykających się z chorobami i problemami związanymi ze starością oraz ich rodzin/opiekunów.
Założony cel Fundacja chce osiągnąć poprzez powołanie zespołu specjalistów i opiekunów/asystentów pod nazwą ORĘDOWNIK. Zespół ten po przeprowadzeniu studium przypadku każdej osoby kwalifikującej się do objęcia pomocą Fundacji i w ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami, podejmie działania stosowne do potrzeb każdej osoby/rodziny objętej wsparciem. Wsparcie będzie udzielane w prywatnych domach lub w wybranych miejscach,, na zewnątrz" zgodnie z aktualnymi potrzebami opiekunów i podopiecznych. W ramach wsparcia, oprócz zajęć opiekuńczych, będą prowadzone zajęcia specjalistyczne, w tym rehabilitacja ruchowa. Zajęcia te zapewnią opiekunom/rodzicom wytchnienie, a osobom z niepełnosprawnościami, poważnie chorym i zniedołężniałym poprawią jakość życia. Hasło przyświecające działaniom ORĘDOWNIKA to ,, Abyś w trudnej sytuacji życiowej nie pozostał sam sobie, abyś był otoczony miłością "

Uzasadnienie prośby:
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z największymi potrzebami w zakresie zdrowia i pielęgnacji oraz wymagającymi nieustannej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego. Muszą oni podporządkować dzienny rozkład zajęć czynnościom związanym z opieką i nie mają czasu na załatwienie spraw prywatnych , niejednokrotnie bardzo pilnych. Osoby te dotykają również nagłe, nieoczekiwane zdarzenia losowe, takie jak np. choroba, pobyt w szpitalu czy niespodziewany wyjazd poza miejsce zamieszkania. W takich sytuacjach stają przed problemem zapewnienia opieki osobie całkowicie od nich zależnej, bo często jest to bardzo trudne do zrealizowania. Ciągłe znaczne obciążenie psychiczne i fizyczne prowadzi do pojawienia się przewlekłego stresu ze wszystkimi jego negatywnymi następstwami. Może wystąpić izolowanie się rodziny od społeczności , unikanie kontaktów towarzyskich , doświadczenie stygmatyzacji ze strony innych osób oraz pogorszenie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Samotność, izolacja, frustracja,beznadzieja,bezradność, poczucie "schwytania w pułapkę", brak możliwości wystąpienia znaczącej zmiany w życiu, to cechy charakterystyczne dla funkcjonowania rodziców i opiekunów osób z głębokimi niepełnosprawnościami. Sytuacja taka prowadzi do wyczerpania psychicznego i fizycznego. Często pojawia się także poczucie braku pomocy ze strony innych ludzi, a także poczucie braku ich kompetencji umożliwiających właściwą opiekę nad osobą z niepełnosprawnością lub chorą, niedołężną. Prowadzi to do wystąpienia zespołu wypalenia się sił, a to z kolei odbija się bardzo niekorzystnie na osobach zależnych od nich.
Rodziny sprawujące opiekę nad osobą całkowicie od nich zależną, 24 godziny na dobę, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, borykają się z psychicznymi i życiowymi problemami. Rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnością są już w zaawansowanym wieku i ze względu na swój stan zdrowia często sami wymagają pomocy i nie są w stanie wesprzeć swoje dorosłe dzieci w opiece czy dążeniu do aktywności i samodzielności.Do tej pory w warunkach krajowych brak specjalistycznych rozwiązań związanych z wdrożeniem polityki wspierającej opiekunów w realizacji przez nich obowiązków opiekuna. Po raz pierwszy usługi opieki wytchnieniowej zostały wprost wpisane do rządowego programu "ZA życiem"(2016r), jednakże bez praktycznego wskazania dla samorządów w zakresie planowania i rozwoju tych usług. W rezultacie w warunkach krajowych mamy do czynienia ze zwiększającą się luką pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami opiekunów a polityką na szczeblu lokalnym w zakresie zaspokojenia ich oczekiwań.
ORĘDOWNIK dotrze do potrzebujących rodzin i udzieli im wsparcia adekwatnego do ich sytuacji i potrzeb.
Opieka wytchnieniowa, którą zapewni ORĘDOWNIK, odciąży rodziców/opiekunów i wesprze osoby od nich zależne m.in.poprzez:
- zapewnienie osobom zależnym opieki oraz prowadzenie z nimi zajęć specjalistycznych, w tym rehabilitacji ruchowej
- zapewnienie rodzicom,opiekunom wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków związanych z opieką nad osobą od nich zależną,
- zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów wprowadzi równowagę w ich życiu i znacznie poprawi jakość życia osób od nich zależnych. Uzyskany czas wolny pozwoli opiekunom na odpoczynek, zadbanie o swoje zdrowie,załatwienie spraw ,na które nie mogli sobie pozwolić , pobyć z rodziną czy przyjaciółmi.Wsparcie w formie świadczenia opieki wytchnieniowej będzie miało również pozytywny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami , bowiem przebywanie z innymi osobami przyczyni się do lepszego ich uspołecznienia . Ponadto relacje z inną osobą, specjalistą, oraz jej działania mogą stanowić czynnik stymulujący, przyczyniający się nie tylko do rozwijania kompetencji społecznych, ale również do podjęcia aktywności przez osoby objęte wsparciem, na miarę posiadanego potencjału i zasobów.
Na obecna chwilę Fundacja ma brak możliwości pozyskania środków ze źródeł publicznych jak i 1% przez okres dwóch lat, jednak chcielibyśmy rozpocząć działalność , dla której Fundacja została założona. Aby móc pozyskiwać środki publiczne i z 1% Fundacja musi wykazać działalność , na którą w obecnej chwili nie posiada środków.
Przewidywany roczny koszt wsparcia dla jednej rodziny, jedna doba raz na miesiąc to ok. 20 000zł. Chcielibyśmy na początku objąć wsparciem trzy rodziny. Własnymi siłami chcemy pokryć koszty materiałów do opieki, koszty koordynatora , materiałów biurowych i obsługi administracyjnej w formie wolontariatu.

Możecie stać się Państwo współtwórcami naszego Dobrego Startu w Lepszą Przyszłość dla Osób, które bardzo często pozostają na marginesie życia. Za każde wsparcie będziemy niezmiernie wdzięczni. A może nawet chcielibyście Państwo objąć Patronat nad tym dziełem, które jest innowacyjne w Polsce? Za każdy dar i propozycję ofiarowane z miłością dla tych, którzy sami nie są w stanie upomnieć się o siebie, serdecznie dziękujemy.