Fundacja TV Puls Pod Dębem

Fundacja TV Puls Pod Dębem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Kim jesteśmy?  

Grupą ludzi, zrzeszoną wokół wspólnej idei, którą jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w Polsce;
organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
fundacją, której Fundatorem jest Telewizja Puls sp. z o.o.;
organizacją pożytku publicznego (od 29 kwietnia 2016 r.).

Jak działamy?

Na podstawie przepisów prawa polskiego i w oparciu o Statut określający cele i zasady działania Fundacji;
nasza działalność jest możliwa dzięki środkom finansowym przekazywanym przez darczyńców poprzez bezpośrednie wpłaty na konto bankowe oraz SMS-y, z których dochód nasi partnerzy (operatorzy: T-Mobile, Plus, Play i Orange) przekazują na nasze konto;
nasza działalność jest jawna – co roku publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe, aby umożliwić zapoznanie się z ich treścią wszystkim zainteresowanym osobom (podanie do wiadomości publicznej wymienionych sprawozdań wynika także z przepisów prawa).

Celami Fundacji są:


1. działalność na rzecz seniorów, w trudnej sytuacji życiowej oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród osób starszych

2. niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

3. działalność charytatywna,
4. promocja i organizacja wolontariatu,
5.przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi;
6.    udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, oświatowym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora,
7.    prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof oraz klęsk żywiołowych, w szczególności niesienie pomocy osobom starszym,
8.    propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, w tym powiązanym z relacjami międzypokoleniowymi.