Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokowie

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Mokowo, kujawsko-pomorskie

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ
WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI.

2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONA ŚRODOWISKA
ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ.

3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I
EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI.

4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ
I ROZRYWKOWEJ.

5. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I
PRZEDSTAWICIELSKICH.

6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.