PCK Lublin

PCK Lublin

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Do licznych podejmowanych przez nas działań należą: udzielanie pomocy humanitarnej w czasie klęsk i katastrof, pomoc socjalna, nauka pierwszej pomocy, honorowe krwiodawstwo czy rozpowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.

Główne obszary działania LOO PCK
 
Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych – Nasz personel, pielęgniarki opiekunki środowiskowe sprawują opiekę nad osobami obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi w domu.

Promocja honorowego krwiodawstwa – Prowadzimy kampanie i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce
prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Pomoc socjalna – Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia – Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.

Rozwój wolontariatu młodzieżowego – mamy ofertę skierowaną bezpośrednio do uczniów i młodzieży. Realizujemy programy takie jak: „Superwiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek – pomaga ci pomagać”, „Dbam o swoje zdrowie”. Coś o SIM

Aktywizacja seniorów – Działanie na rzecz dzieci i młodzieży w tym organizowanie wypoczynku letniego i zimowego – W ramach programu „Godne Dzieciństwo” dożywiamy potrzebujące dzieci i zapewniamy im kompleksową opiekę, pozwalając na równy start w dorosłość. Co roku organizujemy wypoczynek dla naszych podopiecznych.

Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego – Prowadzimy szkolenia oraz wykłady przybliżające tematykę regulacji obowiązujących żołnierzy i osoby cywilne w czasie trwania konfliktu zbrojnego. W ramach edukacji z zakresu MPH oraz w trosce o zapewnienie jego poszanowania współpracujemy bezpośrednio z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, ośrodkami akademickimi oraz instytucjami państwowymi uczestnictwo w ekshumacjach ofiar konfliktów zbrojnych – Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen oraz łączenie rodzin.

Prowadzimy największy w Polsce magazyn Pomocy Humanitarnej. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego czerwonego Krzyża w 2019 roku utworzył Grupę Pomocy Humanitarnej PCK.  Grupa przeszkolonych wolontariuszy/ek jest gotowa, aby nieść pomoc i docierać do ofiar klęsk i katastrof.