Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Józefa

typ Parafia

lokalizacja Częstochowa, śląskie

NASZ DOM

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA

Jest niepubliczną placówką dla dziewcząt z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, słabosłyszących, słabowidzących, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności.

Opiekujemy się dziewczętami uczęszczającymi do szkoły podstawowej od 1 do 8 klasy, szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Dziewczęta są naszymi podopiecznymi do momentu ukończenia 24 roku życia.

DO OŚRODKA

PRZYJMOWANE SĄ DZIEWCZĘTA

Z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

WYCHOWANKI OŚRODKA

Pochodzą z całej Polski i realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej i w Szkole Przysposabiającej do Pracy (na terenie Ośrodka) oraz w Szkołach Zawodowych na terenie miasta Częstochowy.

OFERTA OŚRODKA

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JÓZEFA

·         zapewnia całodobową opiekę,

·         wychowanie według chrześcijańskich i patriotycznych wartości,

·         wykwalifikowaną, charyzmatyczną kadrę z wieloletnim doświadczeniem,

·         pomoc rodzicom w przygotowaniu dziewcząt do samodzielnego życia,

·         indywidualne zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne,

·         pomoc psychologiczną i logopedyczną,

·         szeroką gamę zajęć dodatkowych (taneczne, zajęcia z arteterapii, sensoplastyki, zajęcia profilaktyczne, kulinarne).