Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie świadczy pomoc realizowaną w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, oraz działalność pożytku publicznego określoną w statucie, w tym działalność humanitarną i charytatywną świadczoną w duchu poszanowania ludzkiej godności bez względu na światopogląd, rasę, narodowość.

Ścisłe powiązanie działalności charytatywnej z tradycją św. Wincentego a Paulo oraz poznawanie zagadnień społecznych i socjalnych.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

- organizowanie szeroko rozumianej działalności charytatywno-­opiekuńczej, pomoc społeczna rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

- odwiedzanie osób chorych, samotnych i potrzebujących;

- organizowanie i świadczenie pomocy materialnej dla osób najbardziej potrzebujących.

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocja i organizacja wolontariatu;

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z niepełnosprawnością.

Wpłaty

Ładuję...