Fundacja Szlachetne Anioły

Fundacja Szlachetne Anioły

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Klimontów, świętokrzyskie

Misja i Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, poprzez prowadzenie rehabilitacji, edukacji społecznej, leczniczej i zawodowej, w szczególności poprzez:

1. Działanie na rzecz wspierania rodzin, w szczególności rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, oraz z zaburzeniami pokrewnymi i zaburzeniami emocjonalnymi we wzmacnianiu ich kompetencji i umiejętności wychowawczych.

2. Wspieranie i szkolenie profesjonalistów pracujących z osobami z zaburzeniami autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

3. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych.

4. Promowanie wiedzy zakresu terapii, edukacji, rehabilitacji dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością.

5. Zwiększanie dostępności do wiedzy, najnowszych badań i interwencji dla rodzin dzieci z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami emocjonalnymi.

6. Tworzenie lokalnego wsparcia rodzic-rodzic dla trwałego kształcenia i wsparcia emocjonalnego.