Fundacja Zobacz...JESTEM

Fundacja Zobacz...JESTEM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją Fundacja Zobacz…JESTEM jest pomaganie dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz działania mające na celu zapobieganie i usuwanie ich następstw.

Działaniami takimi są:

l profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz usuwanie ich skutków,

l edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom,

l pomoc i edukacja rodziców, opiekunów, specjalistów oraz innych osób w środowisku objętym statutowymi działaniami Fundacji,

l edukowanie społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego.

Od momentu powstania Fundacja jako główny nurt swojej działalności przyjęła obszary związane z :

depresją, uzależnieniami, autoagresją, ryzykiem samobójstw, pomocą postsuicydalną, przemocą rówieśniczą, zaburzeniami odżywiania się,

Działania Fundacji adresowane są do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych ich rodziców i opiekunów oraz osób bezpośrednio związanych z niemi zawodowo np. psychologów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy, prawników itp.

Działania adresowane do dzieci młodzieży i młodych dorosłych to:

l wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia, psychoterapia rodzinna

l warsztaty profilaktyczne - zarówno na terenie Fundacji jak i w szkołach

l warsztaty socjoterapeutyczne tematyczne, np. "Zobacz, gramy, a nie ćpamy";

l grupy wolontariackie,

Współpracujemy przy tworzonych przez dzieci i młodzież projektach np. „Załóż Pewność Siebie”

Tworzymy kampanie psychoprofilaktyczne, np. dotyczące ryzyka samobójstw, zaburzeń odżywiania się autoagresji;

Działania adresowane do rodziców i opiekunów to :

l wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowa, konsultacje wychowawcze

l warsztaty edukacyjne na temat np. ryzyka samobójstw, depresji,

l prowadzimy Grupę wsparcia dla rodziców dzieci chorujących na zaburzenia odżywiania oraz

Grupę wsparcia dla rodziców dzieci przejawiających zachowania ryzykowne, okaleczające się i po próbach samobójczych

l prowadziliśmy Grupę wsparcia dla rodziców których dzieci popełniły samobójstwo

l prowadzimy warsztaty i spotkania z rodzicami w szkołach.

l udzielamy wsparcia telefonicznego oraz online

l tworzymy materiały edukacyjne

Działania adresowane do osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i młodzieżą -nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy:

l prowadzimy szkolenia,

l organizujemy konferencje

l prowadzimy interwencje kryzysową, np. w sytuacji samobójstwa dziecka w szkole.

l udzielamy porad i wsparcia telefonicznego.

l tworzymy materiały edukacyjne

Prowadzimy strony internetowe:

www.zobaczjestem.pl – materiały edukacyjne z obszaru prowadzonych przez Fundacje działań

www.zobaczznikam.pl – strona poświecona profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży

Wpłaty

Ładuję...