Fundacja Aktywni Bez Barier

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Aktywni Bez Barier została powołana w styczniu 2016 roku, jako niezależna i samodzielna organizacja działająca głównie, ale nie tylko, na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja ma zasięg ogólnopolski, prowadzi również działalność międzynarodową. Siedziba fundacji mieści się w Poznaniu (woj. wielkopolskie).

Celem statutowe Fundacji:

wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystki oraz działań, socjalnych, charytatywnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, zawodowej i profilaktyki uzależnień osób niepełnosprawnych i innych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich integracji społecznej, wyzwalaniu i utrwalaniu predyspozycji do grupowej samopomocy oraz wyrównania szans w życiu osobistym i społecznym a także zmiany stereotypu niepełnosprawności. tworzenie równych szans życiowych dla osób defaworyzowanych społecznie (w szczególności samotnych matek oraz osób starszych) poprzez ich szkolenie, edukację, rehabilitację zawodową i adaptację społeczną. wspieranie osób młodych w znalezieniu pierwszego zatrudnienia (w tym transfer edukacja‐praca). tworzenie systemu włączania osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy ‐ poza chronionym rynkiem pracy (zakładami aktywności zawodowej i zakładami pracy chronionej). promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym rozwoju przedsiębiorczości. propagowanie i wzmacnianie działań związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki wśród osób defaworyzowanych społecznie. upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji oraz integracji społecznej, w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, starszych i bezrobotnych.