Fundacja Nieinni

Fundacja Nieinni
1 Stały Pomagacz
Cloudad
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sosnowiec, śląskie

Fundacja powstała w celu niesienia pomocy ludziom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Celem Fundacji jest pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Główne cele zadaniowe to:

polepszenie warunków bytowych dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy,

wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprawa warunków kształcenia.

Propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,

pomoc osobom niepełnosprawnym,

udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem,

propagowanie kultury fizycznej i sportu,

wspieranie działalności charytatywnej,

pomoc humanitarna,

pomoc społeczna,

promocja i organizacja wolontariatu,

przeciwdziałanie patologiom społecznym,

działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,

ochrona zdrowia i życia,

działalność sportowa i turystyczna,

działalność w dziedzinie kultury i sztuki,

działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).

Realizacja celów zadaniowych, następuje poprzez:

Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

Pomoc szkołom, przedszkolom, domom dziecka i ośrodkom wychowawczo-opiekuńczym w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego
i metodycznego,

Wspomaganie szkół, przedszkoli, domów dziecka i ośrodków wychowawczo- opiekuńczych w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla bibliotek, pomoce dydaktyczne sprzęt multimedialny itp.,

Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację
i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,

Wspieranie działań integracyjnych wśród młodzieży, w tym również niepełnosprawnej,
z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową;

Organizowanie wyjazdów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży,

Pomoc w zorganizowaniu przejazdów osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich,

Działalność sportową, artystyczną, rozrywkową, rekreacyjną, społeczną, wydawniczą, fotograficzną, reklamową i inną,

Pozyskiwanie funduszy od darczyńców ofiarodawców i sponsorów w kraju i za granicą na potrzeby realizacji celów fundacji,

Aktywną współpracę ze środkami masowego przekaz,

Pozyskanie dotacji od instytucji Państwowych oraz nawiązanie z nimi współpracy,

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

Organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia, wyjazdy kolonijne, imprezy integracyjne oraz przekazywanie darów w postaci książek, pomocy dydaktycznych, udzielanie stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowanie nagród i inne,

Pomoc finansowa dla osób w trudnej sytuacji materialnej - opłata czynszu, rachunków za media, itp.,

Pomoc medyczną, zakup sprzętu medycznego i leków,

Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci,

Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach
i placówkach polskich lub zagranicznych,

Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,

Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych,
a w szczególności domów dziecka,

Organizowanie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez wybrane ośrodki) zakupu oraz zbiórek środków trwałych, odzieży, żywności, zabawek, pomocy szkolnych, środków higieny oraz innych rzeczy niezbędnych do normalnego i godnego życia dla osób objętych celami fundacji,

Organizowanie ośrodków rodziny i dziecka, stołówek, szkoleń, kursów różnego typu, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej, przedszkoli, warsztatów i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, ośrodków adopcyjnych, biur pracy, poradni rodzinnych, psychoterapii, warsztatów terapii zajęciowej, poradni dla uzależnionych, świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży i dorosłych, noclegowni dla różnego typu bezdomnych,

Udzielanie pomocy niefinansowej osobom objętym celami fundacji,

Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów do pracy wolontariuszy,

Fundowanie stypendiów oraz organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób potrzebujących celem umożliwienia im rozwoju intelektualnego, duchowego
i fizycznego,

Zakup sprzętu sportowego, organizowanie imprez sportowych, turystycznych oraz konkursów,

Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży I dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,

Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Mediacje i negocjacje.

Działalność Fundacji możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki ofiarności i życzliwości ludzi wrażliwych na los dzieci potrzebujących pomocy.

Zwracamy się do Państwa, w szczególności do firm i instytucji, z apelem o wsparcie działalności naszej Fundacji. Pomoc darczyńców utwierdza nas w przekonaniu, że cele, dla jakich została powołana Fundacja, są ważne i mają duże znaczenie również dla innych.

Ładuję...

4 300 zł

Cloudad

43 darowizny na tę organizację, ostatnia
1 Stały Pomagacz
Cloudad
100 zł miesięcznie