Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nowa Nadzieja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kalisz, wielkopolskie

Pomagamy osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom cierpiącym na autyzm oraz ADHD, poprzez organizowanie dla nich terapii psychologiczno-pedagogicznych, zakup lekarstw i suplementów, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, opłacanie kosztów wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej, dojazdów na rehabilitacje, dojazdów do lekarzy oraz kosztów nauki.
 
Wspieramy i prowadzimy inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszące się do zaburzeń rozwoju.
 
Organizujemy pomoc medyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną oraz finansową i rzeczową dla osób z zaburzeniami rozwoju, oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dzieci.
 
Udzielamy pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 
Organizujemy, finansujemy i dofinansowujemy specjalistyczne zabiegi medyczne oraz zakup sprzętu medycznego koniecznego dla ratowania życia i zdrowia.
 
Finansujemy pomoc psychologiczną dla najbliższych członków rodzin osób z zaburzeniami rozwoju.
 
Wspieramy organizacyjnie, rzeczowo i finansowo zakłady opieki zdrowotnej oraz inne obiekty służące poprawie zdrowia.
 
Finansujemy lub dofinansowujemy pobyt na turnusach i obozach rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich opiekunów.
 
Popularyzujemy osiągnięcia i dokonania osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.

Upowszechniamy wiedzę o przyczynach niepełnosprawności oraz o spowodowanych, zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi, zaburzeniach rozwoju.
 
Organizujemy i prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz kursy zgodne z celami fundacji.
 
Finansujemy nagrody i stypendia dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.

Wpłaty

Ładuję...