Regulamin Siepomaga.pl

Obowiązuje od 21.11.2013r.

Regulamin serwisu Siepomaga.pl

 
Obowiązuje od:  21.11.2013 r.
Obowiązuje do: 31.12.2017r.
Ostatnia zmiana:  07.11.2013 r.
 

PREAMBUŁA
 
1. Serwis dla Pomagania
Serwis siepomaga.pl powstał i jest prowadzony przez Siepomaga sp. z o.o. we współpracy z Fundacją Siepomaga, jako Głównym Partnerem Charytatywnym serwisu, by stanowić medium pośredniczące pomiędzy organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną a użytkownikami sieci Internet, którzy za pomocą serwisu mogą wspomagać działalność organizacji. Serwis pozwala użytkownikom wybrać cel społeczny lub organizację, którą chcą wesprzeć finansowo, organizacjom pozwala zaś dotrzeć do użytkowników Internetu poprzez informację o organizowaniu przez te organizacje akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.

 
2. Regulamin
Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Siepomaga sp. z o.o. został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Zakresem regulacji objęte są przede wszystkim:
·     zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu siepomaga.pl
·     prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu siepomaga.pl
·     prawa i obowiązki Siepomaga sp. z o.o. będącej podmiotem prowadzącym serwis siepomaga.pl
Siepomaga sp. z o.o. informuje, że każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień.
 
 
3. Wiarygodność
Siepomaga sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by organizacje, które za pośrednictwem serwisu prowadzą zbiórki pieniędzy były organizacjami wiarygodnymi i dającymi rękojmię należytego wydatkowania środków zebranych przy pomocy Serwisu. W tym celu Siepomaga sp. z o.o., przed dopuszczeniem danej organizacji do korzystania z serwisu, przeprowadza szczegółową procedurę weryfikującą wiarygodność organizacji starającej się o możliwość korzystania z serwisu.
 
§ 1 [Definicje]
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)„Serwis”–serwis internetowy siepomaga.pl dostępny pod adresem URL http://www.siepomaga.pl.
2) „Operator” – Siepomaga Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-686), ul. Wilczyńskiego 25 E/215, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000332633, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7393748850, REGON 280407470, kapitał zakładowy 50.000 PLN – podmiot, który administruje serwisem zapewniając jego funkcjonowanie,
3) „Fundacja SP” - Fundacja Siepomagaz siedzibą w Poznaniu, ul. Wszystkich Świętych 5/7, 61-843, wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych., fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, która prowadzi wszelkie rozliczenia w ramach Serwisu, w tym w szczególności na podstawie odrębnej umowy z Operatorem prowadzi cześć Transakcyjną Serwisu, przyjmując od Pomagaczy Dotacje na rzecz Organizacji oraz dokonuje wypłat zgromadzonych w ramach dotacji środków na rzecz Organizacji, posiadająca nieograniczone prawo do zamieszczania w Serwisie Celów.
4)„Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Operatora.
5)„Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Operatora.
6)„Partner” lub „Organizacja” – Użytkownik będący fundacją lub stowarzyszeniem, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny, a także niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z następujących aktów prawnych: ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 4 lipca 1991 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej z 22 marca 1928 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., który na zasadach przewidzianych w Regulaminie lub na podstawie odrębnej, pisemnej umowy z Operatorem korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Operatora; Partnerem może być również klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1014) lub inny podmiot, któremu Operator według swobodnego uznania przyznał status Partnera.
7)„Pomagacz” – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Serwisie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie.
8)„Firma” – Użytkownik - Pomagacz, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności korzysta z Serwisu, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonując rejestracji w Serwisie wybrała Profil konto dla Firm.
9)„Profil” - dostępne dla Partnera, Pomagacza i Firmy miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu, po uprzednim, skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie.
10)„Serwis pośrednictwa finansowego” -
a)Platnosci.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000,00 PLN.
11)„Znajomi Użytkownika” – Użytkownicy, którzy przyjęli zaproszenie od Użytkownika, bądź sami takie zaproszenie wysłali i zostało ono zaakceptowane.
12)„Dotacja” – kwota przekazana przez Pomagacza na rzecz Partnera lub Fundacji SP w ramach Celu lub na rzecz jego działalności statutowej, z tym zastrzeżeniem, że określony w tabeli dostępnej w Serwisie pod adresem https://www.siepomaga.pl/s/wplaty procent kwoty przekazanej na rzecz Partnera stanowi darowiznę na rzecz Fundacji SP, zaś pozostała część tej kwoty stanowi darowiznę na rzecz Partnera.
13)„Cel” – ogłaszana w Serwisie, w zakładce „Potrzebujący”, przez Partnera lub przez Fundację SP akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Partnera w ogólności.
14)„Zbiórka” – ogłaszana przez Pomagacza akcja polegająca na zachęcaniu innych Pomagaczy do przekazywania Dotacji na określony Cel.
 
§ 2 [Postanowienia ogólne]
1.    Serwis stanowi wyłączną własność spółki Siepomaga sp. z o.o.
2.    Operator udostępnia Użytkownikom adres email: siepomaga@siepomaga.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
3.    Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
4.    Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 17 Regulaminu, bezpłatne.
5.    Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
6.    Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
7.    Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
8.    Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Operatora, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
9.    Kategorycznie zabronione jest, bez uprzedniej zgody Operatora, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym promocyjnym i marketingowych, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego regulaminu.
10.Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
11.Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych (komentarze), lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Operatora. W przypadku umieszczenia w ramach grup dyskusyjnych treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, oraz w przypadku usunięcia z Serwisu. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby, lub, jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jej przedstawiciela ustawowego, na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Serwisu.
12.Ilekroć w Regulaminie mowa jest o prawach i obowiązkach Partnerów rozumieć przez to należy także prawa i obowiązki Fundacji SP, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 
§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w serwisie]
1.    W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
1)    połączenie z siecią Internet;
2)    posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3)    korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
4)    w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
2.    Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3.    Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
4.    Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora.
5.    Zabrania się Użytkownikom, zarówno Pomagaczom, jak i Partnerom zamieszczania w Serwisie danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach a także linki odsyłające bezpośrednio do stron www gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach.
6.    W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu, o którym mowa w ust. 5 Operator ma prawo, bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Serwisu dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, lub usunąć Profil Użytkownika.
 
§ 4 [Partnerzy - rejestracja]
1.    Partnerem może być wyłącznie fundacja w rozumieniu ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny stowarzyszenie w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (t.j. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), a także organizacja kościelna, działająca na podstawie jednego z następujących aktów prawnych: ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 4 lipca 1991 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej z 22 marca 1928 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., po pozytywnej weryfikacji przez Operatora. Partnerem może być również klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1014) lub inny podmiot, któremu Operator według swobodnego uznania przyznał status Partnera.
2.    Operator umożliwia Partnerom korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Serwisie.
3.    Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Serwisie wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, oraz dokonuje, na rachunek Fundacji SP kontrolnego przelewu kwoty 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) – tytuł przelewu „wpłata weryfikacyjna”, celem weryfikacji danych rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Serwisie, kwota ta jest niezwłocznie zwracana na rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Serwisie. W szczególnych przypadkach i na wniosek podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Serwisie Operator może zwolnić podmiot ubiegający się o rejestrację w Serwisie z obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
4.    Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza i dokonaniu przelewu, o jakim mowa w ust. 3, Operator dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim.
5.    Rejestracja Partnera w Serwisie jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Operatora.
6.    Operator zastrzega sobie prawo do podejmowania arbitralnych decyzji w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
7.    Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu Operator zakłada Profil.
8.    Założenie Profilu Partnera jest równoznaczne z zawarciem przez Partnera z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
9.    Partner może korzystać z Serwisu także na podstawie odrębnej, pisemnej umowy z Operatorem.
10.W przypadku zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek materiałów przez Partnera, Partner udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych Partnera i jego innych oznaczeń, w celach promocji Serwisu w dowolnych mediach.
11.Partner wyraża także zgodę na informowanie przez Operatora o fakcie korzystania przez Partnera z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu.
12.Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego podmiot ubiegający się o rejestrację w Serwisie udziela Fundacji SP pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu w ramach Serwisu darowizn (Dotacji) od Pomagaczy. W przypadku Organizacji, które zostały zarejestrowane w Serwisie przed dniem 01.09.2012 r. pełnomocnictwo udzielane jest z chwilą wejścia w życie zmiany Regulaminu obejmującej dodanie niniejszego ustępu, tj. zmiany z dnia 01.09.2012 r. Na wezwanie Operatora lub Fundacji SP Organizacja zobowiązana jest udzielić pełnomocnictwa na piśmie.

13. Partner zobowiązany jest do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
 
§ 5 [Partnerzy – usługi]
Operator świadczy następujące usługi na rzecz Partnerów:
1)    umożliwia zamieszczenie w Profilu Partnera opisu jego działalności i danych identyfikacyjnych;
2)    umożliwia zamieszczanie przez Partnera w Serwisie informacji o Celach w ramach Serwisu;
3)    umożliwia dodawanie do materiałów znajdujących się w Serwisie komentarzy;
4)    umożliwia zbieranie za pośrednictwem Operatora funduszy od Pomagaczy.
 
§ 6 [Pomagacze – rejestracja]
1.    Pomagaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
2.    Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Serwisie, przed jej rozpoczęciem wybierając rodzaj konta (Konto dla Pomagaczy albo Konto dla Firm), wypełniając dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny, podając, z zastrzeżeniem ust. 3, login, hasło (minimum 6 znaków), adres email oraz akceptując regulamin oraz, w przypadku osób fizycznych, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.
3.    Jeżeli Pomagaczem jest Firma w formularzu rejestracyjnym podaje następujące dane: login i hasło (minimum 6 znaków) dane osoby reprezentującej Firmę: imię nazwisko, pełniona funkcja, adres email, nr telefonu kontaktowego; dane przedsiębiorstwa: nazwa, jaka będzie widoczna w Serwisie, nazwa zgodna z dokumentami rejestrowymi (Rejestr Przedsiębiorców w KRS albo Ewidencja Działalności Gospodarczej), adres, adres do korespondencji, numer telefonu, adres www, nr KRS (jeżeli występuje), nr NIP, krótki opis prowadzonej działalności.
4.    Po dokonaniu rejestracji Operator zakłada dla Pomagacza Profil.
5.    Założenie Profilu Pomagacza jest równoznaczne z zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
6.    Wybrany przez użytkownika login nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń do których używania Pomagacz nie ma prawa.
7.    W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o umieszczeniu przez Pomagacza w loginie oznaczenia, o którym mowa w ust. 6 Operator zażąda od Pomagacza zmiany loginu w terminie 7 dni, wysyłając na jego adres email podany podczas Rejestracji odpowiednią wiadomość.
8.    W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 Operator ma prawo samodzielnie zmienić login Pomagacza, o czym poinformuje go, wysyłając wiadomość na adres email podany podczas Rejestracji.
 
§ 7 [Pomagacze – usługi]
Operator świadczy następujące usługi na rzecz Pomagaczy:
1)    umożliwia zamieszczenie w Profilu Pomagacza danych Pomagacza, których podanie jest w pełni dobrowolne, obejmujących: imię, nazwisko, wiek, stronę www Pomagacza, płeć, wykonywany zawód, grafika (awatar), krótką informację tekstową o Pomagaczu;
2)    umożliwia dodawanie do materiałów znajdujących się w Serwisie komentarzy;
3)    umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Dotacji Partnerom za pośrednictwem Fundacji SP;
4)    umożliwia zapraszanie do Serwisu znajomych Pomagacza poprzez wysłanie do nich wiadomości email;
5) umożliwia korespondencję z innymi Pomagaczami polegającą na przesyłaniu informacji    dotyczących działań Partnerów w Serwisie
6) umożliwia ogłaszanie Zbiórek,
7)        umożliwia korzystanie z zewnętrznych aplikacji umieszczanych w serwisie przez osoby trzecie, za pomocą których można przekazywać dotacje na ich cele statutowe.
 
§ 8 [Profil Pomagacza]
a.    Pomagacz decyduje, jakie dane umieści w Profilu.
b.    Dane umieszczone przez Pomagacza mogą być przez niego edytowane lub usuwane.
c.     Z zastrzeżeniem postanowień § 81Pomagacz decyduje dla kogo mogą być dostępne dane zawarte w jego Profilu i ma do wyboru trzy opcje:
1)    „wszystkim” – dane są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu;
2)    „nikomu” – dane nie są dostępne użytkownikom sieci Internet, w tym w szczególności innym użytkownikom Serwisu;
3)    „znajomym” –  dane są dostępne wyłącznie Znajomym Użytkownika.
 
§ 81 [Profil Firmy i postanowienia dotyczące Firm]
1.    Dane umieszczone w ramach Profilu Firmy są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu, za wyjątkiem tych danych, których ukrycie jest możliwe w ramach Profili Firmy, dotyczy to np. danych dotyczących kwot, jakie Firma przekazała jako Dotacje w ramach Serwisu.
2.    Korzystanie z Profilu  Firmy jest nieodpłatne, jednakże Firma może korzystać z odpłatnych usług świadczonych przez Operatora na podstawie odrębnych umów, między innymi w ramach programu Pomocna Firma lub programu MocKarta.
3.    W braku odmiennych postanowień odrębnych umów, o których mowa w ust. 2, login i hasło do konta Firmy w ramach Serwisu służą jako loginy i hasła do kont w ramach programu Pomocna Firma i programu MocKarta.
4.    Dana podane przez Firmę w trakcie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Operatora, bez konieczności ponownego ich podawania, celem przygotowania pisemnej umowy o przystąpienie do programów, o których mowa powyżej, o ile Firma wyrazi wolę zawarcia z Operatorem odpowiedniej umowy uczestnictwa w tych Programach.
 
§ 9 [Cel]
1.    Cele są ogłaszane przez Partnerów w Serwisie. Ogłaszając Cel Partner zobowiązuje się, że nie będzie w okresie w jakim Cel publikowany jest w Serwisie, publikował wezwań do przekazywania darowizn na cel społecznie użyteczny, który objęty jest Celem, w podobnych do Serwisu serwisach internetowych (polskich i zagranicznych), w szczególności takich jak: domore.pl, chcepomagac.org, Operator jest upoważniony do odmowy opublikowania Celu w Serwisie, bez podania przyczyny.
2.    Operator ma prawo do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do danych o Celu, jeżeli poweźmie wiadomość, że Partner naruszył zobowiązanie, o jakim mowa w postanowieniu ust. 1 powyżej, a także jeżeli Cel jest niezgodny z celami określonymi w statucie Partnera lub jeżeli poweźmie wiadomość, że na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach Celu wymagana jest zgoda odpowiedniego organu administracji,  a Partner takiej zgody nie posiada. Operator ma prawo w każdej chwili, także przed opublikowaniem Celu w Serwisie, zażądać od Partnera przedłożenia, w terminie 3 (słownie: trzy) dni, kopii wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, a także kopi decyzji właściwego organu administracyjnego w przedmiocie udzielenia takiej zgody.  
3.    W przypadku uniemożliwienia dostępu do Celu, Partner jest zobowiązany do zwrotu Pomagaczom wszystkich przekazanych przez nich na ten Cel Dotacji.
4.    Partner może usunąć Cel z Serwisu; postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
5.    Partner ogłaszając Cel określa:
1)    wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zebranie jest konieczne dla realizacji Celu;
2)    cel akcji będącej Celem zgodny z celami określonymi w statucie Partnera;
3)    czas akcji będącej Celem.
6.    Partner w ramach serwisu może także ogłosić Cel stanowiący zbiórkę pieniędzy na swoje cele statutowe, w takim przypadku zapisów ustępu poprzedzającego nie stosuje się.
7.    Pomagacze mogą przekazywać Dotacje Partnerowi w ramach Celu wyłącznie za pośrednictwem Fundacji SP, wpłacając kwoty Dotacji na jej rachunek wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych przez Banki lub Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe lub Serwisu pośrednictwa finansowego.
8.    Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Dotacji dokonywanych kartą kredytową i przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Serwisu Pośrednictwa Finansowego.
9.    Serwis pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od Fundacji SP.
10.Suma Dotacji przekazanych przez Pomagaczy na określony Cel jest widoczna w Serwisie przy jej opisie, a także w Profilu Partnera, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Dotacji, a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
11.Pomagacz może przekazywać Dotacje anonimowo, albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Dotacji oraz Cele, które zostały finansowo wsparte przez Pomagacza są widoczne dla innych Użytkowników w Profilu Pomagacza, z zastrzeżeniem § 8, ust. 3.
12.Po zakończeniu akcji stanowiącej Cel, Partner jest zobowiązany, we wskazanym przez Operatora terminie i na jego żądanie, opublikować w Serwisie raport obejmujący w szczególności sumę zebranych Dotacji oraz informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z akcji stanowiącej Cel, a także inne informacje, których zamieszczenia w raporcie Operator zażąda.
13.W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Partnera, w trakcie trwania akcji stanowiącej Cel, jej cel stanie się bezprzedmiotowy, Partner przeznaczy zebraną kwotę w całości na realizację jego celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel, o czym Partner zobowiązuje się powiadomić Pomagaczy za pośrednictwem Serwisu, co Pomagacz w pełni akceptuje.
14.Suma wcześniej niezleconych do wypłaty przez Partnera Dotacji przekazanych przez Pomagaczy, na rzecz danego Partnera, stanowiących darowiznę na rzecz Partnera, o jakiej mowa w ust. 16 poniżej, przekazywana jest przez Fundację SP Partnerowi wyłącznie na zlecenie Partnera. Przy czym w braku takiego zlecenia złożonego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania ostatniej wpłaty przez Pomagacza na rzecz Partnera, Fundacja SP wezwie Partnera, wysyłając list polecony, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na ostatni znany Fundacji SP adres Partnera, do wskazania, w terminie, 7 dni od dnia doręczenia wezwania, sposobu przekazania Partnerowi wszystkich zgromadzonych i nie zleconych do wypłaty Dotacji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym albo w przypadku nie odebrania przez Partnera dwukrotnie awizowanej przesyłki pocztowej, nieprzekazane Dotacje stanowić będą darowiznę Partnera na cele statutowe Fundacji SP, na co Partner  wyrażają zgodę.
15.Dotacje wpłacane są na rachunek Fundacji SP, jako podmiotu, upoważnionego przez Organizacje do zbierania w ich imieniu darowizn.
16.Operator oświadcza, że część Dotacji określona w tabeli dostępnej w Serwisie pod adresem https://www.siepomaga.pl/s/wplaty stanowi darowiznę Pomagacza na rzecz Partnera, pozostała, niewielka część Dotacji, stanowi darowiznę na cele statutowe Fundacji SP, dzięki której Fundacja SP może pokryć koszty opłat i prowizji pobieranych przez Serwis Pośrednictwa Finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Dzięki temu rozwiązaniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 poniżej, Operator ani Fundacja SP nie pobierają żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Serwisu, ani od Pomagaczy ani od Organizacji.
17.Wypłata Dotacji na rzecz Partnera nastąpi nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera zlecenia wypłaty za pośrednictwem Serwisu, jednakże z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Partner zleci wypłatę środków o wartości mniejszej niż 50% całkowitej wartości Celu, Operator będzie uprawniony do żądania od Partnera uiszczenia, opłaty za korzystanie z Serwisu, w miesiącu, w którym Partner zlecił wypłatę o w/w wartości, wynoszącej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych, zaś w przypadku Partnerów, którzy dokonują wypłat w związku z prowadzoną w Serwisie zbiórką na cele statutowe Partnera, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania przez Partnera drugiej wypłaty w miesiącu kalendarzowym, Operator będzie uprawniony do żądania od Partnera uiszczenia opłaty za korzystani e z Serwisu, w miesiącu, w którym Partner zlecił drugą wypłatę w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych.
 
§ 10 [Opłaty]
Operator ani Fundacja SP nie pobierają od Pomagaczy ani od Organizacji żadnej prowizji od wpłat Dotacji, jednakże z uwzględnieniem faktu, że niewielka cześć Dotacji, określona w § 9 ust. 16 stanowi darowiznę na rzecz Fundacji SP, oraz z zastrzeżeniem wyjątkowej sytuacji opisanej w postanowieniu § 9 ust. 17..
 
§ 11 [Zbiórka]
1.    Każdy Pomagacz może przyczynić się do realizacji Celów, poprzez ogłoszenie Zbiórki, przy czym zbiórki mogą być ogłaszane wyłącznie na Cel ogłoszony uprzednio w Serwisie przez podmiot uprawniony do ogłoszenia Celu, pod rygorem usunięcia Zbiórki z Serwsiu.
2.    Pomagacz ogłaszając Zbiórkę określa:
1)    Cel z jakim związana jest Zbiórka;
2)    wydarzenie z jakim Zbiórka jest związana – np. ważne zdarzenie w życiu Pomagacza (wyzwanie sportowe, ślub, urodziny);
3)    kwotę, jaka ma zostać zebrana na Cel związany ze Zbiórką.
3.    Kwoty przekazywane na Cel związany ze Zbiórką, są na zasadach określonych w Regulaminie przekazywane Partnerowi, który ogłosił dany Cel bez pośrednictwa Pomagacza, który ogłosił Zbiórkę.
4.    Kwoty przekazane na Cel związany ze Zbiórką w szczególności nie stanowią darowizny na rzecz Pomagacza, który ogłosił Zbiórkę.
5.    W przypadku gdy Cel ulega wygaśnięciu wcześniej niż Zbiórka, wszystkie kolejne wpłaty na tę zbiórkę kierowane są na działalność statutową organizacji, która zorganizowała Zbiórkę.
6.    Wraz z usunięciem z Serwisu ogłoszenia o Celu, usunięciu ulega również ogłoszenie o Zbiórce związanej z Celem.
7.    Dane o prowadzonych przez Pomagacza Zbiórkach, w tym o zebranej kwocie, widoczne są w Profilu Pomagacza.
8.    Pomagacz może w każdej chwili usunąć Zbiórkę z Serwisu. W takim przypadku Dotacje przekazane na Cel związany ze Zbiórką w ramach Zbiórki nie podlegają zwrotowi.
 
§ 12 [Dane osobowe]
1.    Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.
2.    Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym w celu weryfikacji prawdziwości Celów deklarowanych przez Użytkowników, także poprzez bezpośredni kontakt z osobami na rzecz których przekazywane sąd Dotacje na dany Cel.
3.    Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: adres email i login oraz hasło, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Operatorowi w związku z wpłatą na rachunek Operatora kwoty Dotacji, tj. następujące dane: adres email Użytkownika.
4.    Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić zgodnie z postanowieniami § 8.
5.    Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ich Profilach, przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
6.    W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
7.    Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
8.    Celem poinformowania Użytkownika o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie internetowej www.siepomaga.pl.
9.    Operatora powierza przetwarzanie danych osobowych Fundacji SP w zakresie w jakim jest to niezbędne dla odbierania od Pomagaczy i przekazywania Organizacjom przez Fundację SP darowizn objętych Dotacjami.
 
§ 13 [Reklamacje]
1.       Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
2.       Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Operatora: siepomaga@siepomaga.pl lub w formie pisemnej na adres Operatora.
3.       Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.       Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.
5.       Operator informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
 
§ 14 [Usunięcie Profilu, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy]
1.    Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Profilu poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres siepomaga@siepomaga.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Profil usunąć.
2.    Żądanie Partnera usunięcia Profilu zostanie zrealizowane po usunięciu przez niego z Serwisu lub zakończeniu Celu oraz po spełnieniu obowiązku zamieszczenia przez niego w Serwisie raportu, o którym mowa w § 9 ust. 12; pomimo usunięcia Profilu wszystkie raporty umieszczone w Serwisie przez Partnera mogą być widoczne w Serwisie.
3.    Żądanie Pomagacza usunięcia Profilu jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Serwisu wszystkich Zbiórek prowadzonych w Serwisie przez Pomagacza.
4.    Żądanie usunięcia Profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Operatorem.
5.    Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Operatora żądania, o którym mowa w ust. 1.
6.    Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Profil w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
7.    O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępu poprzedzającego Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
8.    Umowa z Partnerem ulega rozwiązaniu z chwilą wykreślenia Partnera z Krajowego Rejestru Sądowego.
9.    Operator może wypowiedzieć umowę z Partnerem także wówczas, gdy działania Partnera poza Serwisem lub w jego ramach spowodują utratę jego wiarygodności w subiektywnej ocenie Operatora.
10.Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy z Partnerem w trybie natychmiastowym, jeżeli poweźmie wiedzę o prowadzonej prze Partnera działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 
§ 15 [Zmiany Regulaminu]
1.    Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. O zmianie Regulaminu Pomagacze i Partnerzy zostaną powiadomieni pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, jeżeli Partner nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w emailu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, uznaje się, że Partner akceptuje zmiany Regulaminu i wiążą one Partnera od dnia wskazanego przez Operatora, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku Pomagacza, zmiany regulaminu są dla niego wiążące z chwilą ich akceptacji przez danego Pomagacza.
 
§ 16 [Postanowienia końcowe]
1.    Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Operatora.
3.    Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4.    Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Operatorem a Partnerami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w ramach Serwisu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu albo Olsztynie, przy czym wybór sądu właściwego zależny jest wyłącznie od woli Operatora.
 
W imieniu Operatora
Patryk Urban,
Członek Zarządu SiePomaga Sp. z o.o.

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Regulamin Siepomaga.pl 5 06.09.2022
Regulamin Siepomaga.pl 4 12.11.2020
Regulamin Siepomaga.pl 3 15.02.2019
Regulamin Siepomaga.pl 2 01.01.2018
Regulamin Siepomaga.pl 1 21.11.2013