Regulamin Siepomaga.pl

Obowiązuje od 15.02.2019r.

WSTĘP

W Siepomaga.pl zdecydowanie wolimy działać. Mamy jednak świadomość, że formalności też bywają ważne i tutaj postanowiliśmy się nad nimi pochylić.

Jeśli lubisz szybkie i zwięzłe odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, możesz je szybko znaleźć w „Jak działamy”

Jeśli jesteś natomiast fanem formułek i procedur, regulamin będzie tym, co lubisz.

Zespół Siepomaga.pl życzy miłej lektury :)

 

§ 1 [Definicje]        
 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. "Portal"- portal internetowy "siepomaga.pl" dostępny pod adresem www.siepomaga.pl,
 2. "Fundacja" - Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 7831681710, REGON 301929504
 3. "Regulamin" - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji,
 4. "Użytkownik" - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację,
 5. "Partner" - Użytkownik będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych, a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację, pod warunkiem dokonania przez Fundację pozytywnej weryfikacji, a także każdy inny podmiot, któremu Fundacja na podstawie swobodnej decyzji przyznała status Partnera,
 6. "Pomagacz" - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Portalu lub korzysta z Portalu po zalogowaniu za pomocą konta Facebook lub Google oraz, o ile Fundacja udostępnia taką możliwość, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Portalu,
 7. "Firma" – Użytkownik - Pomagacz, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą, który w związku z tą działalnością korzysta z Portalu,
 8. "Konto" - dostępne dla Użytkowników miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Portalu,
 9. "Serwis pośrednictwa finansowego":
 10. payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444,
 11. dotpay.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342661860, REGON 240770255,
 12. paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 13. "Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką,
 14. "Stała Pomoc" - Darowizna przekazywana przez Użytkownika cyklicznie, co miesiąc, w kwocie i dniu miesiąca ustalonych przez Użytkownika,
 15. "Zbiórka" - ogłaszana w Portalu przez Fundację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Partnera lub Fundacji w ogólności,
 16. "Skarbonka" - ogłaszana przez Pomagacza, przy pomocy udostępnionego przez Fundację w ramach Portalu narzędzia, akcja polegająca na zachęcaniu innych Użytkowników do przekazywania Darowizn w związku z określoną Zbiórką. 

§ 2 [Postanowienia ogólne]

 1. Portal stanowi wyłączną własność Fundacji.
 2. Fundacja udostępnia Użytkownikom adres email: siepomaga@siepomaga.pl przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Fundacji wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 5. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 6. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła                                                                                                                                      odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
 8. Zasady korzystania z własności intelektualnej Fundacji, w tym jej znaków towarowych i udostępnionych banerów określa Regulamin korzystania z własności intelektualnej Fundacji Siepomaga.
 9. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.

§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Portalu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Portalu]

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Portalu, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 4. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 5. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 6. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 7. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Portalu treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 8. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Fundację. Fundacja ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który zakaz naruszył.
 9. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Fundacji, umieszczanie w Portalu materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 10. Fundacja ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 11. Użytkownik zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Fundację. 
 12. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.

§ 4 [Partnerzy - rejestracja]

 1. Fundacja umożliwia Partnerom korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu i przeprowadzeniu przez Fundację weryfikacji wiarygodności Partnera.
 2. Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Portalu, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Portalu, po kliknięciu w link "Załóż konto organizacji”, wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje na rachunek bankowy Fundacji kontrolnego przelewu kwoty 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) - tytuł przelewu "wpłata weryfikacyjna" celem weryfikacji danych rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Portalu. Kwota ta jest niezwłocznie zwracana na rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Portalu.
 3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza, o jakim mowa w ust. 2, Fundacja dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przeprowadzi weryfikację wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat.
 4. Rejestracja Partnera w Portalu jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Fundację i dokonaniu przelewu, o jakim mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Fundacja może podejmować arbitralne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
 6. Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu Fundacja zakłada Konto.
 7. Założenie Konta Partnera jest równoznaczne z zawarciem przez Partnera z Fundacją umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. W przypadku zamieszczenia w Portalu jakichkolwiek materiałów przez Partnera, Partner udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych Partnera i jego innych oznaczeń odróżniających, w celach promocji Portalu i w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Fundację opracowaniami tych materiałów w celu o jakim mowa powyżej.
 9. Partner wyraża zgodę na informowanie przez Fundację o fakcie korzystania przez Partnera z usług świadczonych przez Fundację w ramach Portalu, także przy użyciu znaków towarowych i innych oznaczeń Partnera.
 10. Partner zobowiązany jest do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zaistnienia zmiany.

§ 5 [Partnerzy - usługi]

Fundacja świadczy następujące usługi na rzecz Partnerów:

 1. umożliwia zamieszczenie na Koncie Partnera opisu jego działalności oraz danych identyfikacyjnych;
 2. umożliwia zgłaszanie przez Partnera informacji o Zbiórkach w ramach Portalu;
 3. umożliwia korzystanie z narzędzi Fundacji celem zachęcania Użytkowników do przekazywania Darowizn.

§ 6 [Pomagacze - rejestracja]

 1. Pomagaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.
 2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Portalu.
 3. Rejestracja Pomagacza wymaga podania adresu email, na który Fundacja przesyła wiadomość zawierającą link do formularza rejestracyjnego. Dla dokończenia rejestracji konieczne jest uruchomienie linku i wypełnienie co najmniej tych pozycji formularza, które nie są oznaczone jako opcjonalne. Kliknięcie przycisku „Utwórz konto i zaloguj”, skutkuje aktywacją Konta Pomagacza i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z usług w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Wybrany przez Użytkownika login nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, do których używania Pomagacz nie ma prawa, w szczególności wskazujących na podszywanie się pod osobę publicznie znaną, a także słów uważanych powszechnie za obraźliwe.
 5. W przypadku powzięcia przez Fundację wiedzy o umieszczeniu przez Pomagacza w loginie oznaczenia, o którym mowa w ust. 4, Fundacja może dokonać zmiany loginu, informując o tym Użytkownika w wiadomości email. 

 

§ 7 [Pomagacze - usługi]

Fundacja świadczy następujące usługi na rzecz Pomagaczy:

 1. umożliwia korzystanie z Konta Pomagacza,
 2. umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji;
 3. umożliwia tworzenie Skarbonek.

§ 8 [Firma - rejestracja]

 1.  Jeżeli Pomagaczem jest Firma, rejestracja wymaga wyboru opcji "Załóż konto firmowe" i wypełnienia wymaganych pól formularza rejestracyjnego obejmującego dane reprezentanta Firmy oraz dane do logowania i dane Firmy.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres wskazany w formularzu Fundacja przesyła link aktywujący Konto Firmy. Uruchomienie linku skutkuje aktywacją Konta Firmy i zawarciem z Fundacją umowy o korzystanie z usług w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Do rejestracji Firmy postanowienia § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie. 

§ 9 [Firmy Usługi]

Fundacja świadczy następujące usługi na rzecz Firm:

 1. umożliwia korzystanie z Konta Firmy,
 2. umożliwia, za pośrednictwem Portalu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Darowizn Fundacji.
 3. umożliwia tworzenie Skarbonek.

§ 10 [Zbiórki i przekazywanie Darowizn]

 1. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Fundację. Zbiórki mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie lub we współpracy z Partnerem.
 2. Fundacja ma  możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
  1. w innych serwisach internetowych podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, w szczególności takich jak: zrzutka.pl, pomagam.pl będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest Zbiórka, publikowane jakiekolwiek wezwania do przekazywania darowizn na cel, który objęty jest Zbiórką,
  2. lub cel Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem jest niezgodny z celami określonymi w statucie Partnera,
  3. lub jeżeli w ocenie Fundacji Partner, we współpracy z którym organizowana jest Zbiórka, utraci wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego lub rozwiązaniu ulegnie umowa łącząca Partnera z Fundacją,
  4. lub jeżeli w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji.
 3. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 4. Partner ma obowiązek poinformować Fundację, jeżeli realizacja celu Zbiórki organizowanej we współpracy z Partnerem stanie się obiektywnie niemożliwa, a także niemożliwe jest zrealizowanie alternatywnego celu pomocy dla osoby, w celu pomocy której organizowana jest Zbiórka. W takiej sytuacji, a także w sytuacji powzięcia przez Fundację takiej wiedzy z innych źródeł, Fundacja może:
  1. wstrzymać przekazywanie Darowizn w ramach Zbiórki, 
  2. lub zmienić cel Zbiórki w porozumieniu z Partnerem,
  3. lub przeznaczyć zgromadzone środki, w całości lub w części, na inny cel zbieżny z celem Zbiórki, co Pomagacze w pełni akceptują.
 5. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na rachunek bankowy Fundacji lub przez usługę SMS. 
 6. Po zaksięgowaniu Darowizny na koncie Fundacji Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie. Użytkownik jest również powiadamiany mailowo o:
  1. zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki, 
  2. opublikowaniu w Portalu rezultatu Zbiórki,
  3. opublikowaniu w Portalu aktualizacji dotyczących Zbiórki.
 7. W przypadku przekazania Darowizny przez usługę SMS oraz przelewem na rachunek bankowy Fundacji powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są przesyłane.
 8. Użytkownik, w ramach usługi PayU Express świadczonej w ramach Portalu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę Payu S.A., może przekazywać Darowizny przy pomocy kart płatniczych w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej. Warunki korzystania z usługi PayU Express określone zostały poniżej:
 9. Usługa PayU Express świadczona jest przez PayU S.A. we współpracy z bankiem Użytkownika i polega na wydawaniu przez PayU S.A. elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń płatniczych (obciążania rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą Pomagacza kwotą Darowizny i uznania tą kwotą rachunku bankowego Fundacji) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa PayU Express świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU Express dostępnym pod adresem https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 10. Pomagacz, który chce przekazać jednorazową Darowiznę za pomocą karty płatniczej, po zalogowaniu w Portalu może wybrać opcję zapisania i zapamiętania karty. W takiej sytuacji, dane Pomagacza zostaną przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Fundacji. Dane karty Pomagacza nie są przechowywane przez Fundację i nie są dla niej w żaden sposób dostępne.
 11. Każda kolejna Darowizna przekazywana przez Pomagacza zalogowanego w Portalu, dokonywana przy pomocy zapamiętanej karty płatniczej, nie będzie wymagała podania danych karty. Do zlecenia obciążenia rachunku powiązanego z kartą płatniczą Pomagacza wykorzystywany jest przez Fundację token, przy czym wskutek użycia tokena uznany może być wyłącznie rachunek bankowy Fundacji.
 12. Usługa PayU Expres umożliwia również cykliczne przekazywanie przez Użytkownika Darowizny na rzecz Fundacji, w ramach Stałej Pomocy na rzecz wybranego przez Użytkownika Partnera, dla którego Fundacja umożliwia w Portalu przekazywanie Darowizny w tej formie. Użytkownik określa jaka kwota będzie co miesiąc przekazywana i którego dnia miesiąca obciążany będzie jego rachunek bankowy kwotą Darowizny.
 13. W ramach Konta Pomagacza widoczne są wszystkie cykliczne Darowizny, każdą z nich Pomagacz może w ramach swojego Konta w każdym momencie wyłączyć cykliczne przekazywanie Darowizny lub zmienić jego parametry takie jak: data obciążenia rachunku czy kwota Darowizny. Po wyłączeniu danej cyklicznej Darowizny, kolejna kwota tej Darowizny nie obciąży rachunku bankowego Użytkownika.
 14. W ramach Konta Pomagacz może również w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi PayU Expres usuwając dane karty.
 15. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 15 Regulaminu.
 16. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 17. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę jest widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.
 18. Użytkownik może przekazywać Darowizny anonimowo albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Darowizn oraz Zbiórki, które zostały wsparte przez Użytkownika, są widoczne dla innych Użytkowników.
 19. W celu promowania Zbiórki w sieci Internet Użytkownicy mogą korzystać, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, banerów przygotowanych przez Fundację.

§ 11 [Darowizny na rzecz Partnerów, obowiązki Partnerów]

 1. Fundacja zobowiązuje się, że przekaże środki pieniężne zgromadzone w ramach Zbiórki prowadzonej we współpracy z Partnerem, pomniejszone o 6%, jako darowiznę na rzecz Partnera. Kwota darowizny na rzecz Partnera może być również umniejszona o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu Użytkownikowi.
 2. Kwotę darowizny, o jakiej mowa w ust. 1, Partner zobowiązuje się wydatkować w całości na realizację celu Zbiórki. W przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest niemożliwa, Partner w porozumieniu z Fundacją, bez zbędnej zwłoki, ustali inny cel, na jaki zostanie przeznaczona kwota darowizny.
 3. Fundacja oświadcza, że kwota stanowiąca 6% kwoty Darowizn przekazywanych przez Użytkowników w związku ze Zbiórkami prowadzonymi we współpracy z Partnerami stanowi darowiznę przeznaczaną na cele statutowe Fundacji. Z tych środków Fundacja realizuje ważne cele społeczne, a także pokrywa koszty utrzymania Portalu, opłat i prowizji pobieranych przez  Serwisy pośrednictwa finansowego oraz opłat i prowizji bankowych. Fundacja nie pobiera od Użytkowników, w tym Pomagaczy i Partnerów, żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Portalu.
 4. Partner po zakończeniu Zbiórki jest zobowiązany przekazać Fundacji, w formie rezultatu, informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Fundacji w związku ze Zbiórką, a także inne informacje związane ze Zbiórką, o których przekazanie Fundacja zwróci się do Partnera.
 5. Przekazanie darowizny Partnerowi następuje po zleceniu wypłaty przez Partnera, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera zlecenia wypłaty za pośrednictwem Portalu. 
 6. Informacja o stanie zgromadzony w ramach Zbiórki środków jest dostępna na Koncie Partnera.
 7. Przekazanie darowizny jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Partnera uprzednio zweryfikowany przez Fundację w sposób określony w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 8. Zobowiązanie, o jakim mowa w ust. 1 powyżej nie wiąże Fundacji jeżeli:
  1. Partner zakończy działalność w skutek likwidacji lub faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności (przez faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności rozumie się w szczególności brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Fundacji),
  2. Partner utraci, w opinii Fundacji, wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli Fundacja poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera lub członków jego władz działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 9. W przypadkach, o jakich mowa w ust. 8, jeżeli Zbiórka, której dotyczą przekazane Darowizny, prowadzona była nie na cele statutowe Partnera, a na rzecz konkretnej osoby fizycznej, Fundacja dołoży starań, by nawiązać kontakt z osobą, na rzecz której prowadzona była Zbiórka i udzielić jej pomocy społecznej w ramach środków zgromadzonych w związku ze Zbiórką i nieprzekazanych Partnerowi w formie darowizny. 

 

§ 12 [Skarbonka]

 1. Każdy Pomagacz może poprzez stworzenie w Portalu Skarbonki przyczynić się do promocji Zbiórek lub szybszej realizacji celu objętego Zbiórką.
 2. Utworzenie Skarbonki na cele statutowe w ogólności wymaga autoryzacji przez Fundację. Fundacja może odmówić autoryzacji bez podania przyczyny. Skarbonka nieautoryzowana przez Fundację nie będzie widoczna w Portalu.
 3. Kwoty przekazywane w ramach Skarbonki stanowią darowiznę na rzecz Fundacji (nie stanowią darowizny na rzecz Pomagacza, który stworzył Skarbonkę).
 4. Wraz z zakończeniem Zbiórki zakończeniu ulega również Skarbonka.
 5. Dane o stworzonych przez Pomagacza Skarbonkach, w tym o zebranej kwocie, są widoczne na Koncie Pomagacza.
 6. Pomagacz może w każdej chwili usunąć Skarbonkę z Portalu. W takim przypadku Darowizny przekazane na Zbiórkę poprzez Skarbonkę nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, i są widoczne na stronie Zbiórki.

§ 13 [Zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia]

 1. Każdy Użytkownik, w tym Partner, może za pośrednictwem formularza dostępnego w Portalu zgłosić osobę, która w jego opinii z uwagi na trudną sytuację zdrowotną lub życiową  wymaga wsparcia.
 2. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich rejestracji przez Fundację. 
 3. Fundacja rozpatrując zgłoszenie, w tym po analizie dołączonej do zgłoszenia dokumentacji medycznej i kosztorysu, rozważy możliwość ogłoszenia w Portalu Zbiórki na rzecz osoby wskazanej w zgłoszeniu. Decyzja o ogłoszeniu lub o odmowie ogłoszenia Zbiórki, jest przekazywana przez Fundację drogą mailową (o ile Fundacja nie pozostawi zgłoszenia bez odpowiedzi). 
 4. Fundacja może odmówić ogłoszenia Zbiórki bez podania przyczyny lub pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi. 
 5. Jeżeli Użytkownik w formularzu, o jakim mowa w ust. 1, wskaże Partnera jako organizację, której Użytkownik lub osoba przez niego wskazana w zgłoszeniu jest podopiecznym, zgłoszenie może zostać przekazane do Partnera w celu weryfikacji.

§ 14 [Dane osobowe]

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie - Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

§ 15 [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: siepomaga@siepomaga.pl, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej. 
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. 
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 16 [Usunięcie Konta, rozwiązanie umowy]

 1. Pomagacz może usunąć Konto samodzielnie albo zwrócić się do Fundacji z prośbą o usunięcie Konta, wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie rejestracji w Portalu, a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć. 
 2. Partner może zażądać od Fundacji usunięcia Konta. Konto zostanie usunięte po zakończeniu Zbiórek organizowanych we współpracy z Partnerem i przekazaniu Fundacji informacji, o jakich mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu. Pomimo usunięcia Konta informacje o przeprowadzonych przez Fundację we współpracy z Partnerem Zbiórkach będą nadal widoczne w Portalu. 
 3. Żądanie przez Pomagacza usunięcia Konta jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Portalu wszystkich Skarbonek założonych w Portalu przez Pomagacza.
 4. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Fundacją.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Fundację żądania, a w przypadku Partnera z chwilą spełnienia warunków, o jakich mowa w ust. 2 powyżej. 
 6. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Portalu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
 7. Fundacja może rozwiązać umowę z Partnerem w każdej chwili w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny, a także z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, gdy stwierdzi, że Partner utracił w opinii Fundacji wiarygodność konieczną do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie określonym w ust. 6 i 7 powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Portalu.

§ 17 [Zmiany Regulaminu]

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Wejście w życie zmian Regulaminu w stosunku do Użytkowników niebędących Partnerami wymaga akceptacji zmian przez Użytkownika. W pozostałych przypadkach Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jego publikacji w Portalu. 

§ 18 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 15 lutego 2019 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Partnerami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Portalu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu - postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W imieniu Fundacji 
 Monika Urban         
 Prezes Zarządu Fundacji Siepomaga

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Regulamin Siepomaga.pl 5 06.09.2022
Regulamin Siepomaga.pl 4 12.11.2020
Regulamin Siepomaga.pl 3 15.02.2019
Regulamin Siepomaga.pl 2 01.01.2018
Regulamin Siepomaga.pl 1 21.11.2013