Regulamin Siepomaga.pl

Obowiązuje od 01.01.2018r.

REGULAMIN SERWISU SIEPOMAGA

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2018 do 14 lutego 2019.

WSTĘP
Serwis siepomaga.pl jest prowadzony przez Fundację Siepomaga. Stanowi medium pośredniczące pomiędzy organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną a darczyńcami, którzy za pomocą Serwisu mogą wspomagać działalność organizacji. Serwis pozwala użytkownikom wybrać cel społeczny lub organizację, którą chcą wesprzeć finansowo, organizacjom pozwala zaś dotrzeć do użytkowników Internetu, wskazując konkretne cele charytatywne, jakie zamierzają realizować.

Fundacja Siepomaga wdrożyła odpowiednie procedury weryfikacyjne i dokłada wszelkich starań, by organizacje, które za pośrednictwem serwisu ubiegają się o darowizny, były organizacjami wiarygodnymi i dającymi rękojmię należytego wydatkowania środków zebranych przy pomocy Serwisu.

§ 1 [Definicje]
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) "Serwis"- serwis internetowy "siepomaga.pl" dostępny pod adresem www.siepomaga.pl,

2) "Operator" - Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP 7831681710, REGON 301929504,

3) "Regulamin" - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Operatora,

4) "Użytkownik" - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Operatora,

5) "Partner" - Użytkownik-Pomagacz będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, niebędący ww. fundacją lub stowarzyszeniem Użytkownik posiadający status organizacji kościelnej, działającej na podstawie jednego z aktów prawnych regulujących stosunek państwa polskiego do kościołów lub związków wyznaniowych, a także klub sportowy działający na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Operatora, pod warunkiem dokonania przez Operatora pozytywnej weryfikacji, a także każdy inny podmiot, któremu Operator na postawie swobodnej decyzji przyznał status Partnera,

6) "Pomagacz" - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który dokonał rejestracji w Serwisie lub korzysta z Serwisu po zalogowaniu za pomocą konta Facebook lub Google oraz, o ile Operator udostępnia taką możliwość, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie,

7) "Firma" - Użytkownik-Pomagacz, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzący gospodarczą, który w ramach tej działalności korzysta z Serwisu,

8) "Konto" - dostępne dla Użytkowników miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu,

9) "Serwis pośrednictwa finansowego":

a) payu.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444,

b) dotpay.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego NIP 6342661860, REGON 240770255,

c) paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

10) "Dotacja" - kwota przekazywana przez Pomagacza na rzecz Operatora, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką lub w celu wsparcia działalności statutowej Partnera,

11) "Stała Pomoc" - Dotacja przekazywana przez Pomagacza cyklicznie, co miesiąc w kwocie i dniu miesiąca ustalonych przez Pomagacza,

12) "Zbiórka" - ogłaszana w Serwisie przez Partnera lub przez Operatora akcja polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Partnera w ogólności,

13) "Skarbonka" - ogłaszana przez Pomagacza, przy pomocy udostępnionego przez Operatora w ramach Serwisu narzędzia, akcja polegająca na zachęcaniu innych Pomagaczy do przekazywania Dotacji w związku z określoną Zbiórką lub na cele statutowe Partnera.

 

§ 2 [Postanowienia ogólne]

1. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora.

2. Operator udostępnia Użytkownikom adres email: siepomaga@siepomaga.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu są dobrowolne i bezpłatne.

5. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

6. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

7. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub osobom trzecim, z którymi Operator zawarł odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Operatora, jest zabronione.

8. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Serwisu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.

 

§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Serwisie]

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

1) połączenie z siecią Internet;

2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

4) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.

3. Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Operatora, Operator ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który zakaz naruszył.

5. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Operatora, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym promocyjnym i marketingowym, chyba, że co innego wynika z postanowień Regulaminu.

6. Operator ma prawo umieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Operatora lub osób trzecich.

7. Użytkownik zamieszczający w Serwisie jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Operatora.

8. Operator oświadcza, że materiały zamieszczane w Serwisie przez Operatora, w tym w szczególności teksty, opracowywane są przez niego na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Operator weryfikuje cel i kwotę Zbiórki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia czy choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Operatora o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Operator uniemożliwi do nich dostęp w ramach Serwisu.

 

§ 4 [Partnerzy - rejestracja]

1. Operator umożliwia Partnerom korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Serwisie i przeprowadzeniu przez Operatora weryfikacji wiarygodności Partnera.

2. Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Serwisie, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, pod linkiem "Załóż konto organizacji“, wypełnia formularz rejestracyjny oraz dokonuje na rachunek bankowy Operatora kontrolnego przelewu kwoty 0,01 zł (słownie: zero złotych 1/100) - tytuł przelewu "wpłata weryfikacyjna", celem weryfikacji danych rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Serwisie. Kwota ta jest niezwłocznie zwracana na rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o rejestrację w Serwisie.

3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza i dokonaniu przelewu, o jakim mowa w ust. 2, Operator dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, w tym w szczególności skontaktuje się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym w szczególności upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu, której upoważnienie nie wynika z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także przeprowadzi weryfikację wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat.

4. Rejestracja Partnera w Serwisie jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Operatora.

5. Operator może podejmować arbitralne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.

6. Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu Operator zakłada Konto.

7. Założenie Konta Partnera jest równoznaczne z zawarciem przez Partnera z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.

8. W przypadku zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek materiałów przez Partnera, Partner udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych Partnera i jego innych oznaczeń odróżniających, w celach promocji Serwisu i w dowolnych mediach, a także udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przez Operatora opracowaniami tych materiałów w celu o jakim mowa powyżej.

9. Partner wyraża zgodę na informowanie przez Operatora o fakcie korzystania przez Partnera z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, także przy użyciu znaków towarowych i innych oznaczeń Partnera.

10. Partner zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym, w tym w szczególności danych adresowych, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

§ 5 [Partnerzy - usługi]

Operator świadczy następujące usługi na rzecz Partnerów:

1) umożliwia zamieszczenie na Koncie Partnera opisu jego działalności oraz danych identyfikacyjnych;

2) umożliwia zamieszczanie przez Partnera w Serwisie informacji o Zbiórkach w ramach Serwisu;

3) umożliwia zamieszczanie przez Partnera w Serwisie informacji o zbieraniu Dotacji na cele statutowe Partnera;

4) umożliwia zbieranie za pośrednictwem Operatora funduszy od Pomagaczy w ramach Zbiórek i na cele statutowe Partnera.

 

§ 6 [Pomagacze - rejestracja]

1. Pomagaczem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.

2. Podmioty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą samodzielnie, dobrowolnie i nieodpłatnie dokonać rejestracji w Serwisie.

3. Rejestracja Pomagacza niebędącego Firmą wymaga podania adresu email, na który Operator przesyła wiadomość zawierającą link do formularza rejestracyjnego. Dla dokończenia rejestracji konieczne jest uruchomienie linku i wypełnienie co najmniej tych pozycji formularza rejestracyjnego, które nie są oznaczone jako opcjonalne, tj. login, hasło, płeć. Pomagacz może opcjonalnie podać również: imię i nazwisko, datę urodzenia, przesłać swoje zdjęcie oraz dołączyć do Newslettera Siepomaga.

4. Jeżeli Pomagaczem jest Firma, jego rejestracja wymaga wyboru opcji "Załóż konto firmowe" i wypełnienia wymaganych pól formularza rejestracyjnego obejmującego dane reprezentanta Firmy oraz dane do logowania i dane Firmy.

5. Po dokonaniu rejestracji Operator zakłada dla Pomagacza Konto.

6. Założenie Konta Pomagacza jest równoznaczne z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Wybrany przez Użytkownika login nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, do których używania Pomagacz nie ma prawa.

8. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o umieszczeniu przez Pomagacza w loginie oznaczenia, o którym mowa w ust. 7 Operator zażąda od Pomagacza zmiany loginu w terminie 3 dni, wysyłając na jego adres email podany podczas Rejestracji odpowiednią wiadomość. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Operator ma prawo samodzielnie zmienić login Pomagacza, o czym poinformuje go, wysyłając wiadomość na adres email podany podczas Rejestracji.

9. Hasło do Konta Pomagacza powinno składać się z co najmniej 8 (ośmiu) znaków i zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę, cyfrę i znak specjalny. Takie hasło zwiększa bezpieczeństwo Pomagacza. Operator sugeruje, by Pomagacz nie udostępniał osobom trzecim danych do logowania do Konta Pomagacza.

 

§ 7 [Pomagacze - usługi]

Operator świadczy następujące usługi na rzecz Pomagaczy:

1) umożliwia korzystanie z Konta Pomagacza,

2) umożliwia, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego lub w inny wskazany w Regulaminie sposób, przekazywanie Dotacji Operatorowi lub Partnerom za pośrednictwem Operatora;

3) umożliwia tworzenie Skarbonek,

4) umożliwia zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia.

 

§ 8 [Zbiórki i przekazywanie Dotacji]

1. Zbiórki są ogłaszane w Serwisie przez Partnerów lub Operatora.

2. Ogłaszając Zbiórkę, Partner zobowiązuje się, że nie będzie w okresie, w jakim Zbiórka udostępniana jest w Serwisie, publikował wezwań do przekazywania darowizn na cel społecznie użyteczny, który objęty jest Zbiórką w podobnych do Serwisu serwisach internetowych (polskich i zagranicznych), w szczególności takich jak: chcepomagac.org, zrzutka.pl, pomagam.pl. Operator jest upoważniony do odmowy opublikowania Zbiórki w Serwisie, bez podania przyczyny.

3. Operator ma prawo do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do danych o Zbiórce (usunięcie Zbiórki z Serwisu), jeżeli: poweźmie wiadomość, że Partner naruszył zobowiązanie, o jakim mowa w postanowieniu ust. 2 powyżej lub cel Zbiórki jest niezgodny z celami określonymi w statucie Partnera lub jeżeli w ocenie Operatora Partner utraci wiarygodność niezbędną do prowadzenia działalności o charakterze pożytku publicznego lub rozwiązaniu ulegnie umowa łącząca Partnera z Operatorem.

4. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych o Zbiórce (usunięcia Zbiórki z Serwisu), Pomagacze mają prawo żądać zwrotu przekazanych w ramach Zbiórki Dotacji od Operatora, a jeśli Dotacje zostały już wypłacone Partnerowi - od Partnera.

5. Partner może, usunąć Zbiórkę z Serwisu, wyłącznie w przypadku gdy realizacja celu Zbiórki stanie się obiektywnie niemożliwa, a także niemożliwe jest zrealizowanie alternatywnego celu pomocy dla Potrzebującego, na którego rzecz jest organizowana zbiórka. W takiej sytuacji zgromadzone w ramach Zbiórki środki Partner przeznacza w całości na realizację jego celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu Zbiórki, o czym Partner zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora i Pomagaczy za pośrednictwem Serwisu, a co Pomagacze w pełni akceptują.

6. Partner ogłaszając Zbiórkę wypełnia formularz ogłoszenia Zbiórki określając w szczególności:

1) dane osoby, na rzecz której organizowana jest Zbiórka,

2) cel Zbiórki zgodny z celami statutowymi Partnera;

2) wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zebranie jest konieczne dla realizacji celu Zbiórki

3) kosztorys celu Zbiórki

4) czas trwania Zbiórki.

7. Pomagacze mogą przekazywać Dotacje w ramach Zbiórki wyłącznie w formie darowizny na rzecz Operatora. Oznacza to, że wszystkie przekazane Dotacje stanowią darowiznę na rzecz Fundacji Siepomaga. Operator zobowiązuje się, że o ile nie powstanie obowiązek zwrotu Dotacji Pomagaczom, przekaże zgromadzone w ramach Zbiórki środki pieniężne, pomniejszone o 6%, jako darowiznę na rzecz Partnera, w celu realizacji celu Zbiórki, a w przypadku, gdy realizacja celu Zbiórki jest bez winy Partnera niemożliwa, na cele statutowe Partnera mieszczące się w ramach działalności pożytku publicznego pokrywającej się z celami statutowymi Operatora.

8. Dotacje wpłacane są przez Pomagaczy za pośrednictwem jednego z Serwisów pośrednictwa finansowego. Po zaksięgowaniu Dotacji na koncie Operatora Użytkownik otrzymuje mailowe powiadomienie. Użytkownik jest również powiadamiany mailowo o zakończeniu Zbiórki w wyniku osiągnięcia 100% kwoty Zbiórki. Dotacje mogą być również przekazywane w formie wsparcia przez przelew dokonywany bezpośrednio na rachunek Operatora oraz SMS - powiadomienia mailowe, o jakich mowa powyżej, nie są w takim przypadku przesyłane.

9. Pomagacz, w ramach usługi PayU Express świadczonej w ramach Serwisu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę Payu S.A., może przekazywać Dotacje przy pomocy kart płatniczych w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania danych karty płatniczej.

9.1.Usługa PayU Express świadczona jest przez PayU S.A. we współpracy z bankiem Pomagacza i polega na wydawaniu przez PayU S.A. elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Pomagaczowi składanie zleceń płatniczych (obciążania rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą Pomagacza kwotą Dotacji i uznania tą kwotą rachunku bankowego Operatora) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa PayU Express świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU Express dostępnym pod adresem https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

9.2. Pomagacz, który chce przekazać jednorazową Dotację za pomocą karty płatniczej, po zalogowaniu w Serwisie, może wybrać opcję "Zapłać i zapisz kartę". W takiej sytuacji, dane Pomagacza zostaną przekazane do PayU S.A. PayU S.A. generuje token i przekazuje go Operatorowi. Dane karty Pomagacza nie są przechowywane przez Operatora i nie są dla niego w żaden sposób dostępne.

9.3.Każda kolejna Dotacja przekazywana przez Pomagacza zalogowanego w Serwisie, dokonywana przy pomocy karty płatniczej, nie będzie wymagała podania danych karty. Do zlecenia obciążenia rachunku powiązanego z kartą płatniczą Pomagacza wykorzystywany jest przez Operatora token, przy czym wskutek użycia tokena uznany może być wyłącznie rachunek bankowy Operatora.

9.4. Usługa PayU Expres umożliwia również cykliczne przekazywanie przez Pomagacza Dotacji, w ramach Stałej Pomocy, na rzecz wybranego przez Pomagacza Partnera, dla którego Operator umożliwia w Serwisie przekazywanie Dotacji w tej formie. Pomagacz określa jaka kwota będzie co miesiąc przekazywana i którego dnia miesiąca obciążany będzie jego rachunek bankowy kwotą Dotacji.

9.5. Pomagacz może w każdej chwili zmienić parametry cyklicznego przekazywania Dotacji lub z niego zrezygnować. W ramach Konta Pomagacza widoczne są wszystkie cykliczne Dotacje, każdą z nich Pomagacz może w ramach swojego Konta w każdym momencie wyłączyć lub zmienić jej parametry takie jak: data obciążenia rachunku czy kwota Dotacji. Po wyłączeniu danej cyklicznej Dotacji, kolejna kwota tej Dotacji nie obciąży rachunku bankowego Pomagacza.

9.6. W ramach Konta Pomagacz może również w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi PayU Expres usuwając dane karty.

9.7. Wszelkie reklamacje związane z przekazywaniem Dotacji z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 13 Regulaminu.

10. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Dotacji dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Operatora, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

11. Suma Dotacji przekazanych przez Pomagaczy na daną Zbiórkę jest widoczna w Serwisie, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Dotacji, a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.

12. Pomagacz może przekazywać Dotacje anonimowo, albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Dotacji oraz Zbiórki, które zostały finansowo wsparte przez Pomagacza są widoczne dla innych Użytkowników.

13. Partner, po zakończeniu Zbiórki, jest zobowiązany we wskazanym przez Operatora terminie i na jego żądanie, opublikować w Serwisie raport obejmujący informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z darowizny otrzymanej od Operatora w związku ze Zbiórką, a także inne informacje, których zamieszczenia w raporcie Operator zażąda.

14. Przekazanie darowizny o jakiej mowa w ust. 7 powyżej następuje po zleceniu wypłaty przez Partnera nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera zlecenia wypłaty za pośrednictwem Serwisu.

15. Przekazanie darowizny jest możliwe wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Partnera, uprzednio zweryfikowany przez Operatora w sposób określony w § 4 ust. 2 Regulaminu.

16. Operator oświadcza, że kwota stanowiąca 6% kwoty Dotacji przekazywanych przez Pomagaczy w ramach Zbiórek oraz w ramach Stałej Pomocy stanowi darowiznę na cele statutowe Operatora. Dzięki temu rozwiązaniu Operator może pokryć między innymi koszty utrzymania Serwisu, opłat i prowizji pobieranych przez Serwis Pośrednictwa Finansowego oraz opłat i prowizji bankowych i nie pobiera żadnych prowizji i opłat za korzystanie z Serwisu, ani od Pomagaczy ani od Partnerów.

17. W celu promowania Zbiórki przez Partnera w sieci Internet Partner może korzystać z banerów przygotowanych przez Operatora, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie https://www.siepomaga.pl/s/regulamin-korzystania-z-wlasnosci-intelektualnej-fundacji-siepomaga

 

§ 9 [Dotacje na cele Statutowe Partnerów]

1. Partner w ramach Serwisu może zachęcać do przekazywania przez Pomagaczy Dotacji na swoje cele statutowe w ogólności, bez powiązania z konkretną Zbiórką, o ile cele te mieszczą się całości w ramach działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i pokrywają się w całości z celami statutowymi Operatora.

2. Dotacje, o jakich mowa w ust. 1 powyżej, również stanowią darowiznę na rzecz Operatora, który zgromadzone środki pomniejszone o 6%, jako darowiznę na rzecz Operatora przekaże w całości jako darowiznę na rzecz Partnera.

 

§ 10 [Skarbonka]

1. Każdy Pomagacz może, poprzez stworzenie w Serwisie Skarbonki, przyczynić się do promocji Zbiórek i szybszej realizacji objętego Zbiórką celu.

2. Skarbonki mogą być tworzone wyłącznie w związku ze Zbiórką ogłoszoną uprzednio w Serwisie lub na cele statutowe Partnera.

3. Pomagacz, tworząc Skarbonkę na Zbiórkę, wybiera Zbiórkę, w związku z którą tworzy Skarbonkę i wypełnia formularz, określając:

1) tytuł Skarbonki,

2) adres Skarbonki w Serwisie,

3) kwotę, jaka ma być zebrana w związku ze Skarbonką,

4) czas, w jakim Skarbonka będzie aktywna w Serwisie,

5) inne dane objęte formularzem.

4. Kwoty przekazywane na daną Zbiórkę w ramach Skarbonki stanowią darowiznę na rzecz Operatora i są na zasadach określonych w Regulaminie przekazywane Partnerowi jako Dotacje na Zbiórkę, z którą związana jest Skarbonka.

5. Kwoty przekazywane w ramach Skarbonki na działalność statutową Partnera stanowią darowiznę na rzecz Operatora i są na zasadach określonych w Regulaminie przekazywane Partnerowi jako Dotacje na działalność statutową.

6. Kwoty przekazane na Zbiórkę z jaką związana jest Skarbonka nie stanowią darowizny na rzecz Pomagacza, który stworzył Skarbonkę.

7. Wraz z zakończeniem lub usunięciem z Serwisu Zbiórki zakończeniu lub odpowiednio usunięciu ulega również Skarbonka.

8. Dane o stworzonych przez Pomagacza Skarbonkach, w tym o zebranej kwocie, widoczne są na koncie Pomagacza.

9. Pomagacz może w każdej chwili usunąć Skarbonkę z Serwisu. W takim przypadku Dotacje przekazane na Zbiórkę związaną ze Skarbonką i poprzez Skarbonkę nie podlegają zwrotowi, lecz są widoczne na stronie Zbiórki.

 

§ 11 [Zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia]

1. Każdy Użytkownik może za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie zgłosić osobę, która w jego opinii, z uwagi na trudną sytuację życiową, wymaga wsparcia.

2. Operator, analizując zgłoszenie, rozważy możliwość ogłoszenia w Serwisie Zbiórki na rzecz osoby wskazanej w zgłoszeniu.

3. Operator może nie udzielić odpowiedzi na zgłoszenie.

 

§ 12 [Dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1341 z późn. zm.)

3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: adres email i login oraz hasło, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Operatorowi w związku z wpłatą na rachunek Operatora kwoty Dotacji, tj. następujące dane: adres email Użytkownika.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.

5. Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach ich Kont, przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.

6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.

7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Celem poinformowania Użytkownika o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument - Polityka prywatności, znajdujący się na stronie internetowej www.siepomaga.pl.

 

§ 13 [Reklamacje]

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Operatora: siepomaga@siepomaga.pl lub w formie pisemnej na adres Operatora.

3. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany podczas rejestracji w Serwisie.

5. Operator informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 

§ 14 [Usunięcie Profilu, rozwiązanie umowy]

1. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres siepomaga@siepomaga.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie w formularzu rejestracyjnym, a Operator ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć.

2. Żądanie Partnera usunięcia Konta zostanie zrealizowane po usunięciu przez niego z Serwisu lub zakończeniu Zbiórek oraz po spełnieniu obowiązku zamieszczenia w Serwisie raportu, o którym mowa w § 8 ust. 12 Regulaminu. Pomimo usunięcia Konta wszystkie raporty umieszczone w Serwisie przez Partnera mogą być widoczne w Serwisie.

3. Żądanie Pomagacza usunięcia Profilu jest równoznaczne z żądaniem usunięcia z Serwisu wszystkich Skarbonek założonych w Serwisie przez Pomagacza.

4. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Operatorem.

5. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Operatora żądania, a w przypadku Partnera z chwilą usunięcia Zbiórek i zamieszczenia w Serwisie raportu, o którym mowa w § 8 ust. 12 Regulaminu.

6. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.

7. Operator może rozwiązać umowę z Partnerem w trybie natychmiastowym także w przypadku gdy stwierdzi, według swojej oceny, że Partner utracił wiarygodność konieczną, w opinii Operatora, do prowadzenia działalności pożytku publicznego lub jeżeli poweźmie wiedzę o prowadzonej przez Partnera działalności, która nosi znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie ustępach 6 i 7 powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał podczas rejestracji w Serwisie.

 

§ 15 [Zmiany Regulaminu]

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3. O zmianie Regulaminu Pomagacze i Partnerzy zostaną powiadomieni pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, jeżeli Partner nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w emailu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, uznaje się, że Partner akceptuje zmiany Regulaminu i wiążą one Partnera od dnia wskazanego przez Operatora, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku Pomagacza, zmiany regulaminu są dla niego wiążące z chwilą ich akceptacji przez danego Pomagacza.

 

§ 16 [Postanowienia końcowe]

1. Z dniem 1 stycznia 2018 roku Operator przejmuje wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą Siepomaga sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jakie wynikają z łączących Użytkowników ze spółką Siepomaga sp. z o.o. umów zawartych na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej do dnia 31 grudnia 2017 roku, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.

2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Operatora.

4. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Operatorem a Partnerami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Operatora usług w ramach Serwisu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu - postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W imieniu Operatora
Agnieszka Nowik
Członek Zarządu Fundacji Siepomaga

Poprzednie wersje

Nazwa Wersja Obowiązuje od
Regulamin Siepomaga.pl 5 06.09.2022
Regulamin Siepomaga.pl 4 12.11.2020
Regulamin Siepomaga.pl 3 15.02.2019
Regulamin Siepomaga.pl 2 01.01.2018
Regulamin Siepomaga.pl 1 21.11.2013