Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Równy Start"

5 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych ”Równy Start” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz Statutu i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu (KRS) i posiadającym osobowość prawną.

Stowarzyszenie "Równy Start" od początku istnienia zajmuje się kompleksowym wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pozyskane środki finansowe w ramach działalności statutowej rzetelnie wydatkuje na działania dalekosiężne i przynoszące korzyści osobom potrzebującym wsparcia na różnych płaszczyznach życia społecznego.
Stowarzyszenie swą działalnością statutową wspiera działania Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek.
Dom przeznaczony jest dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W domu przebywa na stałe 60-ciu mieszkańców, którym zapewnia się wszechstronny rozwój przez stosowanie wielu rodzajów terapii: rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, hydroterapii, dogoterapii, terapii zajęciowej. Mieszkańcy biorą udział w zajęciach gimnastyki artystycznej, sekcji narciarskiej, na pływalni i wielu imprezach rekreacyjnych.

- Stowarzyszenie jest również organem prowadzącym Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy im. Bł. Sancji Szymkowiak.

Ośrodek jest nowoczesną placówką oświatową zapewniającą wysoki poziom prowadzonych zajęć, wychowania oraz opieki. Wychowankowie objęci są terapią edukacyjną, rewalidacją, pomocą psychologiczną. Ośrodek swą działalnością obejmuje aktualnie dzieci i młodzież z głęboką wieloraką niepełnosprawnością: niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim ze współistniejącą niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną, autyzmem oraz prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Podejmowane działania mają na celu uzyskanie przez wychowanków pewnego stopnia autonomii, szczególnie w sferze komunikacji swoich potrzeb, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i utrudnień.

Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę na działania promujące zdrowy i aktywny styl życia.
Ponadto wszystkie nasze działania mają zapobiegać wszelkiemu wykluczeniu społecznemu jako wyłączaniu
(marginalizowaniu) jednostek, ze względu na niepełnosprawność, ubóstwo, brak podstawowych kompetencji i możliwości pełnego uczestnictwa w ważnych aspektach życia społecznego.
Stąd podejmowane działania to wielki wkład w budowanie szeroko rozumianej integracji społecznej.

5 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
50 zł miesięcznie