Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Iława, warmińsko-mazurskie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim,pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych.

Nasz podstawowy cel :

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka , jego wszechstronny rozwój , zdrowie , bezpieczeństwo , podmiotowość i godność , równość szans życiowych a w szczególności :

tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom ,
przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym ,
ochrona dzieci przed patologią ,
inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa ,
zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną ,
wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlwkle chorych ,
upowszechnianie i ochrona praw człowieka ,
łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich margionalizacji .
Cele i zadania statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez :
realizacje zadań z zakresu edukacji , pomocy społecznej , kultury i ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne:
promocje i organizacje rzecznictwa praw dziecka ,
udzielanie rodzinom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem , wychowaniu , kształceniu ,
organizowanie specjalistycznej pomocy  , rehabilitacji ,usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego ,
organizację środowiska wychowawczego , upowszechnianie sportu i rekreacji  i wiele innych form pomocy.
Działalność prowafdzona jest ze środków niepublicznych ( darowizny , sponsoring , zbiórki pieniężne , składki członkowskie i 1 % podatku ).