Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Iława, warmińsko-mazurskie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym

Stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych.

Nasz podstawowy cel:

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:

-tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom,
-przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
-ochrona dzieci przed patologią,
-inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
-zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną,
-wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekłe chorych,
-upowszechnianie i ochrona praw człowiek,
-łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.


Cele i zadania statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez:


-realizacje zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury i ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne, promocje i organizacje rzecznictwa praw dziecka,
-udzielanie rodzinom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu,
-organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego,
-organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji  i wiele innych form pomocy.


Działalność prowadzona jest ze środków niepublicznych (darowizny, sponsoring, zbiórki pieniężne, składki członkowskie i 1 % podatku).