UNICEF POLSKA

UNICEF POLSKA
4 Stałych Pomagaczy
Marcin Drogosz
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Pracujemy w najtrudniejszych miejscach na świecie, aby dotrzeć do najbardziej pokrzywdzonych dzieci. W ponad 190 krajach i terytoriach pracujemy #dlakazdegodziecka, aby budować lepszy świat dla wszystkich.

Przed, w trakcie i po kryzysach humanitarnych jesteśmy na miejscu niosąc ratującą życie pomoc i nadzieję dzieciom i ich rodzinom. Realizujemy nie tylko działania pomocowe, ale także edukacyjne. Wierzymy, że edukacja to jedna z najbardziej skutecznych form zmieniania świata.

W Polsce pracujemy ze szkołami i samorządami, aby prawa dziecka były zawsze przestrzegane, a głos młodych ludzi słyszany i respektowany. Jesteśmy apolityczni i bezstronni, ale nigdy nie pozostajemy obojętni, gdy chodzi o obronę praw dzieci i zabezpieczenie ich życia i przyszłości.

UNICEF w ramach swojej działalności:

• kieruje się w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci.

• podkreśla, iż przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi normami, które stanowią o rozwoju ludzkości.

• mobilizuje siły polityczne oraz środki materialne, aby pomóc krajom, zwłaszcza tym rozwijającym się, w zapewnieniu dzieciom oraz ich rodzinom dostępu do podstawowych usług.

• jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom - ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania, oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

• działa w sytuacjach kryzysowych, aby chronić prawa dzieci. We współpracy z ONZ oraz innymi organizacjami humanitarnymi, UNICEF dzieli się wiedzą i środkami, by uwolnić od cierpienia dzieci oraz tych, którzy sprawują nad nimi opiekę.

• jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji. Priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.

• poprzez realizowane programy, promuje równouprawnienie dziewcząt oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym.

• współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości oraz realizacji wizji pokoju i postępu społecznego zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych.

4 Stałych Pomagaczy
Marcin Drogosz
10 zł miesięcznie