FUNDACJA WARTA POZNAŃ

typ Klub sportowy

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

1) WSPIERANIE ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE NA TERENIE KRAJU, ORAZ POZA JEGO GRANICAMI;

2) PROMOWANIE I DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTU;

3) WSPIERANIE FORM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W KIERUNKU POPULARYZOWANIA, UPOWSZECHNIANIA, ROZWIJANIA SPORTU ORAZ SZEROKO POJĘTEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ;

4) PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI, KOBIET I MĘŻCZYZN, NIEZALEŻNIE OD KATEGORII WIEKOWEJ ORAZ POZIOMU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, PROPAGOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W SPOŁECZEŃSTWIE;

5) PROFESJONALNE SZKOLENIE SPORTOWE;

6) PROWADZENIE I ORGANIZOWANIE PROFESJONALNEGO ORAZ AMATORSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO;

7) ZRZESZANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;

8) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROFESJONALIZACJI SPORTU, KSZTAŁTOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE TZW. ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPORTOWEGO;

9) TWORZENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW DO AMATORSKIEGO ORAZ PROFESJONALNEGO UPRAWIANIA SPORTU, ORAZ PRZEPROWADZENIA PROCESU SZKOLENIOWEGO W TEJ DZIEDZINIE;

10) ROZWÓJ I BUDOWA INFRASTRUKTURY ORAZ BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ DLA OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI;

11) UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ SPORTOWCOM, KLUBOM ORAZ ORGANIZACJOM SPORTOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI O ZAKRESIE DZIAŁANIA ORAZ CELACH ZBIEŻNYCH Z ZAKRESEM DZIAŁANIA I CELAMI FUNDACJI;

12) FINANSOWE I RZECZOWE WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH, KSZTAŁCENIE I EDUKACJA POZA I OKOŁOSPORTOWA;

13) WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB KONTUZJOWANYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;

14) WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KARIERY SPORTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE OPIEKI NAD MŁODYMI SPORTOWCAMI;

15) PROMOCJA ZAWODNIKÓW, KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM STATUTOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI;

16) PROMOWANIE ZAWODNIKÓW, KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZBIEŻNĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI; CIĄG DALSZY JAK W § 7 STATUTU