Fundacja Dogonić Nadzieję

Fundacja Dogonić Nadzieję

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kowala Stępocina, mazowieckie

Fundacja Dogonić Nadzieję powstała w 2015 roku z inicjatywy Bożeny Jakubowskiej i Teodory Karolik.

Fundacja została powołana dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, w sferze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie:

Działalności w zakresie ochrony życia i zdrowia, aktywnego wspomagania procesu rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, niwelowania wszelkich barier ograniczających ich udział w życiu społecznym i gospodarczym, likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, które napotykają osoby niepełnosprawne, kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi, pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi, przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz integracji społecznej osób i środowisk niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób i środowisk wykluczonych, oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności na rzecz wspierania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz wspierania systemu pieczy zastępczej, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami międzynarodowymi, wymiana doświadczeń, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, organizacja zbiórek i dystrybucja pozyskanych darów, edukacji, oświaty i wychowania, aktywizacji społecznej i zawodowej osób i środowisk defaworyzowanych, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne określone w ustawie organizacje, których działalność zawiera się w wyżej wymienionym zakresie zadań.

Wpłaty

Ładuję...