Fundacja Klucz

Fundacja Klucz

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kalisz, wielkopolskie

Jesteśmy Fundacja działająca od 2014 r. 

Na chwilę obecną Fundacja stawia na:

*Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
*Działalność integracyjną  i charytatywną oraz edukację społeczną i ekologiczną.
*Ochronę i promocję zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
*Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży.
*Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania.
*Działalność wspierająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
*Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
*Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Staramy się, by ta pomoc była długofalowa i przynosiła stałe efekty.